مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۲۰۰۷

۱شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا فولادوند - جمال امامی - اسلامی
۳- تعیین روز استیضاح
۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه