مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۸۵

۴شنبه ۱۶ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۴ و ۸ امرداد ۱۳۳۰
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر بقائی - کشاورز صدر - حائری‌زاده
۳- قرائت و تقدیم گزارش هیات مختلط نظارت اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت به وسیله آقای دکتر معظمی
۴- ختم جلسه به عنوان تنفس