مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

قانون برقراری ده فقره شهریه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۸۲

۵شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- قرائت نامه رئیس مجلس شورای ملی مصر و اظهارات آقای رئیس در باب جواب آن
۳- اخذ رای و تصویب اعتبار انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
۴- معرفی آقایان وزرای دادگستری و جنگ و اقتصاد ملی و کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر
۵- توضیحات آقای وزیر کشور در قبال اظهارات آقای آشتیانی‌زاده
۶- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده فقره شهریه
۷- اخذ رای و تصویب بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۸- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به زندانیان
۹- ختم جلسه به عنوان تنفس