مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
احمد قوام
ابراهیم حکیمی
عبدالحسین هژیر
محمد ساعد نخست‌وزیر

مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم مجلس شورای ملی - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸ - نخست‌وزیران: احمد قوام - ابراهیم حکیمی (۶ دی ۱۳۲۶ تا ۱۸ خرداد ۱۳۲۷) - عبدالحسین هژیر (۲۳ خرداد ۱۳۲۷ تا ۱۶ آبان ۱۳۲۷) - محمد ساعد (۲۵ آبان ۱۳۲۷) - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر) - رییس دوره نخست مجلس سنا سید حسن تقی‌زاده

مذاکرات دوره پانزدهم دربرگیرنده ۲۰۷ نشست می باشد.

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۳۲۶ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات انتخابات تهران و تصویب پنج فقره اعتبارنامه ۲- بیانات آقای دکتر شفق راجع به یادآوری ارواح شهدای آزادی و یک دقیقه سکوت برای آن ۳- ختم جلسه به عنوان تنفس

نخست‌وزیر ابراهیم حکیمی[ویرایش]

نخست‌وزیر عبدالحسین هژیر[ویرایش]

نخست‌وزیر محمد ساعد[ویرایش]

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۳۷ - در برگیرنده: ۱- قرائت صورت مجلس ۲- قرائت نامه تقدیمی آقای حائری‌زاده به امضای عده زیادی از افراد راجع به انقضای مدت امتیاز بانک شاهی ۳- بقیه استیضاح آقای عباس اسکندری ۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه فوق‌العاده ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۷ ۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر اقبال سرپرست وزارت کشور دایر به اظهار تاسف و تاثر دولت از سوءقصد نسبت به اعلیحضرت همایونی ۳- اعلامیه دولت راجع به برقراری حکومت نظامی و انحلال حزب توده ایران ۴- تعطیل جلسه به عنوان تنفس
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب رای سکوت نسبت به استیضاح آقای اسکندری ۲- استرداد استیضاح آقای رحیمیان ۳- رای اعتماد بنا بر تقاضای دولت ۴- سوال آقای گنجه و جواب آقایان وزیر دارایی و معاون وزارت دادگستری راجع به قاچاق جنوب ۵- تصویب چند فقره مرخصی ۶- اعلام سلامتی اعلیحضرت همایونی از طرف آقایان نخست‌وزیر و وزیر بهداری ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز احساسات ملت از سلامت اعلیحضرت همایونی ۲- بقیه مذاکره در برنامه هفت ساله ۳- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله معاون وزارت دارایی: ۱ - اضافات و ترفیعات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ ۲- اصلاح لایحه استخدام متخصص برای شرکت نفت ۳- برقراری یک فقره مقرری ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ: ۱- لایحه بیمه کارکنان وزارت فرهنگ ۲- لایحه استخدام پنج نفر استاد برای دانشکده پزشکی تبریز ۵- بقیه مذاکره در برنامه هفت ساله ۶- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‌ ۲- تقدیم لایحه تفریق بودجه سال‌های ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مجلس ۳- تصویب ۱۵ فقره مرخصی آقایان نمایندگان ۴- تصویب یک فقره اعتبارنامه ۵- اعلام تقدیم طرح نمایندگان راجع به مطبوعات ۶- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات ۳- تقدیم بودجه سال ۱۳۲۸ کشور به وسیله آقای وزیر دارایی ۴- بقیه مذاکره راجع به مطبوعات ۵- قرائت استیضاح آقایان حائری‌زاده و مکی ۶- تعطیل جلسه به عنوان تنفس
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۸ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه مذاکره دو گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات ۳- اعلام نخست‌وزیر راجع به تشکیل مجلس موسسان ۴- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات ۵- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۵۰ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب شهریه ورثه مرحوم علی‌اکبر قاضی‌زاده ۳- قرائت گزارش کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلس مجلس ۴- تصویب قانون اصلاح قانون نظام وظیفه ۵- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۵ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه انتخاب اعضای هیئت رئیسه ۳- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور ۴- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگی ۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگی مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت ۶- بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگی ۷- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ یک راجع به برقراری مستمری وزثه دکتر حبیبی دیگر راجع به استخدام آقای گدار ۸- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح لایحه بودجه ۱۳۲۸ به وسیله وزیر دارایی ۲- انتخاب کمیسیون‌ها و تصویب صورت‌مجلس اسبق ۳- طرح استیضاح آقایان مکی و دکتر بقائی ۴- تعطیل جلسه به عنوان تنفس
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم یک فقره لایحه بقیه یک فوریت راجع به قرارداد الحاقی شرکت نفت ایران و انگلیس و تصویب یک فوریت آن ۲- تصویب ماده واحده راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دارایی ۳- تصویب ماده واحده پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به اختیارات کمیسیون‌های راه و دادگستری در مورد تصویب قانون هواپیمایی کشوری ۴- تصویب دو قوریت لایحه اختیارات کمیسیون فرهنگ ۵- تصویب دو فوریت ماده واحده فواصل درجات افسران ۶- تصویب یک فوریت لایحه استخدام چهار نفر کارشناس برای شهربانی ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر بهداری راجع به اختیارات کمیسیون بهداری مجلس به قید دو قوریت ۸- تقدیم یک فقره لایحه به قید دو فوریت راجع به معافیت پارچه لباسی افسران از عوارض گمرکی از طرف آقای وزیر جنگ
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۹۷* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: تقی‌زاده، آزاد، وزیر دارایی، امیرتیمور، دکتر اعتبار ۳- قرائت استیضاح آقایان: مکی - دکتر بقائی - حائری‌زاده و آزاد ۴- بقیه مذاکره در موضوع نفت ۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی، یک فقره راجع به هیئت سازمان برنامه و سه فقره راجع به کارشناسان فنی دانشگاه و دخانیات و ادامه مذاکره نفت ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه