مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰ - نخست‌وزیران: محمد ولی خان سپهدار اعظم - مستوفی‌الممالک و میرزا محمد ولی خان سپهدار اعظم و صمصام السلطنه - رییس مجلس: حاج ابوالحسن میرزا (شیخ‌الرئیس) - میرزا حسین خان پیرنیا (موتمن‌الملک )

مجموعه قوانین دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی

فهرست زیر در برگیرنده ۷۸ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم از ۲۳ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۸ آذر ۱۲۹۰ می باشد. نخست‌وزیران: مستوفی‌الممالک - میرزا محمدولی خان سپهدار اعظم - صمصام‌السلطنه

نظامنامه انتخابات دو درجه مجلس شورای ملی یا نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی – مصوب ۱۰ تیر ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

 • نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۸ دی ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی
 • قانون انحصار نمک – مصوب ۲۳ اسفند ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی
 • تجدید کنترات مسیو بیزو – مصوب ۲۳ اسفند ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی
 • قانون مالیات بلدی نواقل – مصوب ۲۶ حوت ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی
 • قانون منع حمل اسلحه – مصوب ۱۲ فروردین ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون تخفیف مخابرات تلگرافی و اجرت پستی جراید – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون راجع به روده – مصوب ۸ اردیبهشت ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • متمم قانون وظایف – مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون قبول و نکول بروات تجارتی – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • نسخ قرارداد پوست بره – مصوب ۵ خرداد ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • تجدید کنترات مسیو مرنارد مدیر کل گمرکات – مصوب ۲۶ خرداد ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • انحصار عراده‌رانی از مشهد سرالی بارفروش – مصوب ۱۲ تیر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • تصویب اختیارات تامه به هیات وزرا برای نظامی‌کردن شهر و دفع سلاح از اشخاص غیرنظامی – مصوب ۱۰ امرداد ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • تصویب پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک - مصوب ۳۱ امرداد ۱۲۸۹ برابر با ۱۷ شعبان ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 • امتیاز طلاشویی آستانه عراق - مصوب ۲ شهریور ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون اداری وزارت معارف و اوقاف – مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • استخدام پنج نفر آمریکایی برای مالیه – مصوب ۱۳ مهر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون ایجاد روزنامه رسمی – مصوب ۲۵ مهر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • تجدید کنترات هفت نفر مستخدک بلژیکی – مصوب ۳۰ مهر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • امتیاز طلاشویی آستانه عراق - مصوب ۲ شهریور ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون اداری وزارت معارف و اوقاف – مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • استخدام پنج نفر آمریکایی برای مالیه – مصوب ۱۳ مهر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون ایجاد روزنامه رسمی – مصوب ۲۵ مهر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • تجدید کنترات هفت نفر مستخدم بلژیکی – مصوب ۳۰ مهر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • اصلاح ماده ۷ نظامنامه داخلی – مصوب ۱۳ آبان ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون راجع به حفظ‌الصحه و آبله‌کوبی – مصوب ۱۶ آبان ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • امتیاز چرم‌سازی و صابون‌پزی به ربیع‌زاده و شرکا – مصوب ۲۵ آبان ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • نجدید کنترات چهار نفر مستخدم گمرک – مصوب ۲ آذر ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • استخدام پنج نفر مستخدمین آمریکایی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • تجدید کنترات مسیو هازه – مصوب ۱۹ بهمن ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون محاسبات عمومی – مصوب ۲ اسفند ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون دیوان محاسبات – مصوب ۴ اسفند ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون تحدید تریاک – مصوب ۲۳ اسفند ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهداراعظم - مصوب ۲۵ اسفند ۱۲۸۹ برابر با ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی
 • اصلاح عوض جمله دوم ماده ۱۲ نظامنامه داخلی – مصوب ۲۰ فروردین ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • نجدید کنترات مسیو مولیتر – مصوب ۳۱ فروردین ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قرارداد تهیه نقره با بانک شاهنشاهی – مصوب ۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون استقراض دوکرور و نیم لیره – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • تفسیر اصل هفتم قانون اساسی – مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون ثبت اسناد – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون راجع به مخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • استخدام سه نفر مستخدم سوئدی برای ژاندارمری و دو نفر مستخدم فرانسوی برای وزارتین عدلیه و داخله – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • اصلاح قانون قبول و نکول بروات تجارتی – مصوب ۴ خرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون تفتیش وجه استقراض دو کرور و نیم لیره – مصوب ۹ خرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون طبابت – مصوب ۱۱ خرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون الغای مالیات نمک – مصوب ۱۱ خرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی یا قانون ۲۳ جوزا – مصوب ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار – مصوب ۳۰ خرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون تعرفه‌ مخابرات تلگرافی – مصوب ۳۱ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون استخدام چهار نفر مستخدم آمریکایی برای وزارت مالیه – مصوب ۲ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • ضمیمه قانون اداری وزارت معارف و اوقاف – مصوب ۵ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون استخدام سه نفر مستخدم برای وزارت مالیه (دو نفر آمریکایی و یک نفر اروپایی‌هایی که در ایران هستند) – مصوب ۱۴ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • اصلاح مواد ۶۰ و ۶۲ نظام‌نامه داخلی – مصوب ۲۶ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه – مصوب ۲۶ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • تفسیر فقره دوم ماده ۸۵ نظام‌نامه داخلی – مصوب ۲۶ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • تفسیر ماده هفتم متمم قانون وظایف - مصوب ۲۶ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون حکومت نظامی - مصوب ۲۶ تیر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون در باب اعدام محمدعلی میرزا و برادران – مصوب ۶ امرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون اجازه خرید بیست کرور مثقال نقره – مصوب ۱۳ امرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • ماده الحاقیه به قانون کنترات مسیو هازه - مصوب ۱۳ امرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون حقوق کمتر از دو تومان وراث متوفیات – مصوب ۲۰ امرداد ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • تجدید کنترات مسیو لاتس و استخدام یک نفر معلم طب و یک نفر معلم تاریخ طبیعی – مصوب ۱ شهریور ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • پروگرام کابینه صمصام‌السلطنه - مصوب ۱۱ شهریور ۱۲۹۰ برابر با ۹ رمضان ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی
 • اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدایی – مصوب ۲۸ شهریور ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • استخدام یک نفر صاحب‌منصب اداری و شش نفر صاحب‌منصب قانونی سوئدی برای ژاندارمری – مصوب ۲۸ شهریور ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • ‌قانون اجازه امتداد لوله نفت از بيجارخاله الی كنار شهر رشت - مصوب ۲۸ شهریور ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی – مصوب ۲۸ شهریور و ۱۸ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • نجدید کنترات سه ساله هفت بلژیکی – مصوب ۳ مهر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • استخدام مستر نیو – مصوب ۱۰ مهر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون استخدام بیست نفر صاحب‌منصب سوئدی برای تشکیلات قشونی – مصوب ۱۷ مهر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون استخدام مسیو بوتن – مصوب ۱۹ مهر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۱۲۹۰ – مصوب ۲۹ مهر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • امتیاز چرم‌سازی به جلالیانس – مصوب ۳۰ مهر ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • امتیاز تاسیس سیم نقاله به شرکت قندسازی – مصوب ۴ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون راجع به قطع حقوق اشخاصی که با حکومت ملی ضدیت کرده‌اند – مصوب ۷ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون اساسی معارف – مصوب ۹ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • امتیاز استخراج معدن اکسیددوفر جزیره هرمز – مصوب ۹ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون راجع به حقوقات اشخاصی که در جزو بودجه دربار حقوق داشته‌اند – مصوب ۱۶ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • استخدام ده نفر مستخدم آمریکایی برای مالیه – مصوب ۱۸ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • تصمیم قانونی راجع به امتداد مجلس شورای ملی – مصوب ۲۰ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی


۹ آذر ۱۲۹۰ ارتش روسیه استان گیلان را تصرف کرد. ۷ دی ۱۲۹۰ قوای روسیه تهران را نیز اشغال نظامی کرد. از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ ، سه سال بخش شمالی کشور ایران و تهران پایتخت به وسیله قوای روس به اشغال این کشور درآمد. در سال ۱۲۹۳ ارتش روسیه از تهران عقب نشینی کرد. پس از سه سال انحلال مجلس شورای ملی انتخابات مجلس سوم برپا شد.