مثنوی معنوی/در بیان آنک ترک الجواب جواب مقرر این سخن کی جواب الاحمق سکوت شرح این هر دو درین قصه است کی گفته می‌آید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دفتر چهارم مثنوی  از مولوی
(در بیان آنک ترک الجواب جواب مقرر این سخن کی جواب الاحمق سکوت شرح این هر دو درین قصه است کی گفته می‌آید)
'


 بود شاهی بود او را بنده‌ایمرده عقلی بود و شهوت‌زنده‌ای 
 خرده‌های خدمتش بگذاشتیبد سگالیدی نکو پنداشتی 
 گفت شاهنشه جرااش کم کنیدور بجنگد نامش از خط بر زنید 
 عقل او کم بود و حرص او فزونچون جرا کم دید شد تند و حرون 
 عقل بودی گرد خود کردی طوافتا بدیدی جرم خود گشتی معاف 
 چون خری پابسته تندد از خریهر دو پایش بسته گردد بر سری 
 پس بگوید خر که یک بندم بستخود مدان کان دو ز فعل آن خسست