مثنوی معنوی/از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حال‌ها و بیان کردن وخامت زیان‌های بی‌ادبی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ظاهر شدن
عجز حکیمان...
مثنوی معنوی  از مولوی
(از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حال‌ها و بیان کردن وخامت زیان‌های بی‌ادبی)
ملاقات پادشاه با آن ولی
که در خوابش نمودند
به تصحیح نیکلسون


از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی

 از خدا جوییم توفیق ادببی‌ادب محروم شد از لطف رب 
 بی‌ادب تنها نه خود را داشت بدبلکه آتش در همه آفاق زد 
 مایده از آسمان در می‌رسیدبی‌صداع و بی فروخت و بی‌خرید ۸۰
 در میان قوم موسی چند کسبی‌ادب گفتند کو سیر و عدس 
 منقطع شد نان و خوان از آسمانماند رنج زرع و بیل و داسمان 
 باز عیسی چون شفاعت کرد حقخوان فرستاد و غنیمت بر طبق 
 باز گستاخان ادب بگذاشتندچون گدایان زَلّها برداشتند 
 لابه کرده عیسی ایشان را که ایندایمست و کم نگردد از زمین ۸۵
 بدگمانی کردن و حرص‌آوریکفر باشد پیش خوان مهتری 
 زآن گدارویان نادیده ز آزآن در رحمت بر ایشان شد فراز 
 ابر بر ناید پی منع زکاتوز زنا افتد وبا اندر جهات 
 هر چه بر تو آید از ظلمات و غمآن ز بی‌باکی و گستاخیست هم 
 هر که بی‌باکی کند در راه دوستره‌زن مردان شد و نامرد اوست ۹۰
 از ادب پر نور گشتست این فلکوز ادب معصوم و پاک آمد ملک 
 بد ز گستاخی کسوف آفتابشد عزازیلی ز جرأت ردّ باب