قانون مدنی ۱۳۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم
قانون مدنی مصوب ۶ بهمن و ۲۷ و ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۳۱۴ خورشیدی

قانون مدنی - مصوب ۶ بهمن و ۲۷ و ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۳۱۴ خورشیدی

تذکر - چون قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده (‌ادوار ۶ - ۹ - ۱۰) و در مجلدات قوانین مجلس یکجا در دسترس مطالعه‌کنندگان‌ نیست اینک که دوره نهم تجدید چاپ می‌شود آنچه در دوره نهم چاپ شده (‌از ماده ۹۵۶ تا ماده ۱۲۰۶) در متن و ۹۵۵ ماده که در دوره ششم به موجب ‌ماده واحده اجازه اجرا داده شده و از ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۳۳۵ که در دوره دهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده در حاشیه چاپ شده تامطالعه‌کنندگان از مراجعه به کتابهای متعدد بی‌نیاز شوند.

ماده واحده - دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌تا وقتی که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجراء گذارد.


مقدمه قانون مدنی - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌

  • جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول‌ - در بیان انواع اموال
فصل اول - در اموال غیرمنقول
فصل دوم - در اموال منقوله
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است
فصل اول - در مالکیت
فصل دوم - در حق انتفاع
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم - در وقف
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم - در حریم املاک
کتاب دوم - در اسباب تملک
قسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه
باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه
باب دوم - در حیازت مباحات‌
باب سوم‌ - در معادن
باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیا پیداشده
فصل دوم - در حیوانات ضاله
باب پنجم‌ - در دفینه
باب ششم‌ - در شکار
قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌
باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات‌
فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله‌
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
مبحث سوم - در مورد معامله
مبحث چهارم - در جهت معامله
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی‌
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول - در اقسام شرط
مبحث دوم - در احکام شرط
فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی
فصل ششم - در سقوط تعهدات
مبحث اول - در وفای به عهد
مبحث دوم - در اقاله
مبحث سوم - در ابرا
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
مبحث پنجم - در تهاتر
مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه‌
باب دوم‌ - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در ضمان قهری
مبحث اول - در غصب
مبحث دوم - در اتلاف
مبحث سوم - در تسبیب
مبحث چهارم - در استیفا
باب سوم‌ - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
مبحث دوم - در طرفین معامله
مبحث سوم - در مبیع
مبحث چهارم - در آثار بیع
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم - در تسلیم
فقره سوم - در ضمان درک
فقره چهارم - در ثمن
مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول - در خیارات
اول - در خیار مجلس
دوم - در خیار حیوان
سوم - در خیار شرط
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ششم - در خیار غبن
هفتم - در خیار عیب
هشتم - در خیار تدلیس
نهم - در خیار تبعض صفقه
دهم - در خیار تخلف شرط
فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم - در بیع شرط
فصل سوم - در معاوضه
فصل چهارم - در اجاره
مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص
فقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر
فقره دوم - در اجاره‌ی متصدی حمل و نقل
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
مبحث دوم - در مساقات
فصل ششم - در مضاربه
فصل هفتم - در جعاله
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم - در ودیعه
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات امین
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
فصل دهم - در عاریه
فصل یازدهم - در قرض
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
مبحث سوم - در تعهدات موکل
مبحث چهارم - در طرق مختلفه‌ی انقضای وکالت
فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم - در حواله
فصل شانزدهم - در کفالت
فصل هفدهم - در صلح
فصل هجدهم - در رهن
فصل نوزدهم - در هبه
قسمت سوم - در اخذ به شفعه‌
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در موصی
فصل سوم - در موصی‌به
فصل چهارم - در موصی‌له
فصل پنجم‌ - در وصی
باب دوم‌ - در ارث
فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم - در تحقق ارث
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم - در حجب
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
  • جلد دوم - در اشخاص
کتاب اول - در کلیات
کتاب دوم - در تابعیت
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم - در اقامتگاه
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم - در قرابت
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
کتاب هشتم - در اولاد
کتاب نهم - در خانواده
کتاب دهم - در حجر و قیمومت

جلد سوم - در ادله اثبات دعوی

جلد سوم - در ادله اثبات دعوی