قانون راجع به نحوه تقسیم چهارده‌میلیون و هفتصدهزاردلار از محل ۲۵ میلیون‌دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان‌آمریکن

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مبلغ چهارده‌میلیون و هفتصدهزاردلار از محل ۲۵ میلیون‌دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان‌آمریکن - مصوب ۹ شهریور ماه ۱۳۳۷


‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۱۰۲۵۰۰۰۰ ریال هم‌ارز ۱۴۷۰۰۰۰۰۰ دلار از محل بیست و پنج میلیون دلار پذیره نفت‌دریافتی از شرکت نفت پان‌آمریکن را برای مصارف مشروحه زیر مورد استفاده قرار دهد:

۱ - برای امور عمرانی - فرهنگی - اقتصادی - بهداشتی - مواصلات و ارتباطات مناطق مرزی ۳۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال هم‌ارز چهار میلیون و پانصد‌هزار دلار.
۲ - برای تکمیل ساختمانهای نیمه‌تمام کشور ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال هم‌ارز سه میلیون دلار.
۳ - وزارت کشاورزی:

‌الف - برای هزینه‌های دفع آفات هفتاد و پنج میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار.

ب - بابت عمران اراضی خالصه و ایجاد دهات و مزارع نمونه سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال هم‌ارز پانصد هزار دلار.

۴ - اعتبار اسکان جهت استان فارس هفتاد و پنج میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار.
۵ - کمک به دانشجویان مقیم آمریکا با رعایت مواد یک و چهار قانون محصلین ایرانی در خارجه مصوب تیر ماه ۱۳۳۶ برای سال تحصیلی ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار دلار.
۶ - ساختمان کوی دانشجویان در تبریز و شیراز هفتاد و پنج میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار.

‌برای ساختمان کوی دانشجویان ایرانی در پاریس سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال هم‌ارز پانصد هزار دلار.

۷ - شرکت ملی نفت ایران برای امور سرمایه‌گذاری که اعتبار آن در بودجه شرکت منظور نشده (‌با احتساب دو درصد ذخیره قانونی جمعاً یکصد و‌هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال هم‌ارز دو میلیون و پانصد هزار دلار).

‌جمع کل یک میلیارد و یکصد و دو میلیون و پانصد هزار ریال ( ۱۱۰۲۵۰۰۰۰۰) ریال هم‌ارز چهارده میلیون و هفتصد هزار دلار (۱۴۷۰۰۰۰۰ دلار)


‌تبصره - به منظور تسریع در انجام امور عمرانی فوق‌الذکر (‌به استثنای شرکت ملی نفت که تابع مقررات اساسنامه قانونی می‌باشد) رعایت مقررات‌قانونی محاسبات عمومی در مواردی که هیأت دولت تصویب نماید الزامی نیست.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی‌و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷۰۵۰۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

منبع[ویرایش]

قانون راجع به نحوه تقسیم چهارده‌میلیون و هفتصدهزاردلار از محل ۲۵ میلیون‌دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان‌آمریکن