قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۳۴

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که به وسیله سازمان برنامه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت بالتساوی به بانکهای ساختمانی‌و رهنی و کشاورزی ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون برای انجام ساختمان‌های نیمه‌تمام و اجرای برنامه‌های مؤسسات مزبور بپردازد. این مبلغ‌ضمن جداول منضم به لایحه سازمان برنامه منظور خواهد گردید.

‌تبصره ۱ - دولت مکلف است مبالغی را که به موجب قوانین قبلاً تعهد پرداخت آنها را در مقابل بانکهای کشاورزی و رهنی و ساختمانی نموده‌است ظرف مدت دو سال با اقساط متساوی ماهیانه از محل درآمد نفت به بانکهای مزبور پرداخت نموده و از وجوهی که می‌بایستی به سازمان برنامه‌پرداخت گردد کسر نماید. ‌

تبصره ۲ - نصف مبلغ پنجاه میلیون ریالی که در اختیار بانک کشاورزی گذارده می‌شود به نسبت سرمایه به صندوقهای روستایی اختصاص داده‌می‌شود. ‌

تبصره ۳ - سرمایه بانک رهنی ایران هفتصد و بیست میلیون ریال است که پنجاه درصد متعلق به وزارت دارایی و پنجاه درصد متعلق به بانک ملی‌است. ‌ این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است

منبع[ویرایش]

قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی