قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آن‌ها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین

‌قانون راجع به اجازه ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها این قانون دارای هفت ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. - رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی ‌

ماده ۱[ویرایش]

نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها می‌توانند بنا به تشخیص وزارت امور خارجه اتومبیلهای زیر را وارد نمایند.

بند ۱[ویرایش]

سفارتخانه‌ها و کنسولگریها حداکثر سه دستگاه اتومبیل به نام نمایندگی و به ازاء هر سه عضو سیاسی یک دستگاه اتومبیل اضافی جهت‌استفاده‌های اداری و تشریفاتی.

‌تبصره - در مواردی که نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران به تعداد اتومبیل بیشتری نیاز داشته باشند حسب ضرورت و به شرط‌عمل متقابل با تأیید وزارت امور خارجه در هر مورد اجازه داده خواهد شد.

بند ۲[ویرایش]

مأمورین سیاسی و کنسولی و کارمندان اداری و فنی نمایندگیها یک دستگاه اتومبیل در طول مأموریت با رعایت مفاد کنوانسیونهای وین در‌این خصوص.

‌تبصره - از بستگان مذکور در قسمت الف بند ۲ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی فقط همسران مأمورین دیپلماتیک خارجی مقیم ایران به شرط عمل‌متقابل مجاز به وارد کردن یک دستگاه اتومبیل در طول مأموریت همسر خود هستند.

بند ۳[ویرایش]

برای دفاتر سازمانهای بین‌المللی در ایران که مزایا و مصونیتهای آنها بر اساس موافقتنامه‌های دو جانبه تعیین می‌گردد مزایایی بیش از‌مزایای تعیین شده در این لایحه ملحوظ نخواهد گردید.

بند ۴[ویرایش]

در صورت به سرقت رفتن یا انهدام اتومبیلهای وارداتی مندرج در بندهای فوق با تأیید مقامات انتظامی و همچنین در صورت از کار افتادن‌و یا بلااستفاده شدن اتومبیلهایی که قبلاً وارد شده است با واگذاری آن به مرجع مندرج در ماده 3، نمایندگی یا مأمور مربوط مجاز به وارد کردن یک‌دستگاه اتومبیل دیگر خواهد بود.

ماده ۲[ویرایش]

اتومبیلهای مذکور در ماده یک هنگام ترخیص به شرط عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیاتها‌معاف می‌باشند.

ماده ۳[ویرایش]

مأمورین دیپلماتیک، کنسولی و اداری در پایان مأموریت و یا احضار مجاز به فروش اتومبیل خود و همسران خود به مرجعی که در آیین‌نامه‌اجرایی تعیین خواهد شد می‌باشند.

‌تبصره - مبنای محاسبه ارزش خرید اتومبیلهای مذکور ارزش C.I.F سیف کالا و با در نظر گرفتن میزان استهلاک اتومبیل خواهد بود.

ماده ۴[ویرایش]

اتومبیلهای موضوع این قانون پس از گذشتن ده سال از تاریخ ترخیص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض‌متعلقه معاف می‌باشند.


ماده ۵[ویرایش]

نمایندگیها و اعضاء آنها می‌توانند اتومبیلهای مذکور در ماده یک را به اعضاء یا نمایندگیهای دیگر واگذار نمایند.


ماده ۶[ویرایش]

اجرای این قانون در مورد نمایندگیهای خارجی در ایران منوط به تسهیلات مشابهی است که دولتهای متبوع آنان برای نمایندگیهای‌جمهوری اسلامی ایران در خارج اعمال نمایند.


ماده ۷[ویرایش]

آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء گذارده‌می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

منبع[ویرایش]

قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آن‌ها