قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۲۹ [۱]

بودجه سال ۱۳۲۹ دوره شانزدهم قانونگذاری ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

ماده اول[ویرایش]

برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی مبلغ سی و یک میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و چهار و صد هفده‌رالج (۴۱۷،۹۴۳،۳۱) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور راتا آخر سال ۱۳۲۹ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

ماده دوم[ویرایش]

برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۹ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و هشتصد و نود و هفت رالق(۸۹۷،۷۵۰،۱۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۹ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.

ماده سوم[ویرایش]

برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۹ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و بیست و یک هزارو نهصد و شصت رالر (۹۶۰،۳۲۱،۳) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود صورت مشروح مذاکرات مجلس را تا دوره ششم طبع و منتشر نماید و هزینه آن را از حیث‌دستمزد استنساخ و بهای کاغذ و طبع از محل صرفه جوئیهای بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس بپردازد.

ماده چهارم[ویرایش]

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شودس از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یکساله۱۳۲۹ فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و ایهیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ وغیره به مصرف خواهد رسید.

ماده پنجم[ویرایش]

ماده پن رالر درآمد پیش‌بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه‌میلیون و پانصد هزار رالب درآمد پیش‌بینی شده ادور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۹ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

جدول: دوره ۱۶ - جلد ۱ - صفحه ۵۰ الی ۷۰

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ص ۵۰-۷۰