قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران با کلیه افسران و کارمندان(‌پرسنل) و آن قسمت از تجهیزات و وسایل و اثاثیه و وظایف و تعهدات مربوط که تا تاریخ تصویب این قانون در اختیار و به عهده وزارت جنگ بوده‌است به ژاندارمری کل کشور منتقل می‌شود.

‌تبصره ۱ - بقیه اعتبارات و موجودیهایی که ضمن بودجه سال ۱۳۵۰ وزارت جنگ برای مصارف واحدهای نامبرده بالا پیش‌بینی و منظور گردیده‌است ولی هزینه و مصرف نشده عیناً در اختیار ژاندارمری کل کشور قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲ - انتقال افسران و درجه‌داران شاغل گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران بدون رعایت مقررات بند(ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عمل خواهد آمد و آنان می‌توانند پس از انقضاء یک سال از تاریخ انتقال به ژاندارمری کل‌کشور تقاضای انتقال به ارتش شاهنشاهی را بنمایند که در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور منتقل خواهند شد.

  • ‌پاورقی: چون قانون امور گمرکی در این مجموع با شماره مستقل چاپ شده با احتساب ۳۹۵ صفحه قانون امور گمرکی شماره مسلسل مجموعه‌از صفحه ۶۹۸۹ شماره‌گذاری شده است.

تبصره ۳ - وزارتین جنگ و کشور مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰،۳،۲۴ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه سی‌ام‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


منبع[ویرایش]

قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور