قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۹ - مصوب ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در یک‌ماهه مهر ماه ۱۳۲۹ در حدود یک دوازدهم اعتبارات‌مصوب کمیسیون بودجه موضع گزارش شماره ۴ مورخ ۲۹/۴/۳۱ کمیسیون و با رعایت مقررات لایحه بودجه سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید - اعتبار بودجه مجلس سنادر یک‌ماهه مزبور به میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال علی‌الحساب از درآمد عمومی سال جاری پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب و به خرج قطعی منظور می‌گردد و تعهدات سال قبل که در بودجه‌های مصوب اعتبار داشته به مأخذ یک دوازدهم از اعتبار انتقالی قابل‌پرداخت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع[ویرایش]

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۹