قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه سال ۱۳۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۴۰ - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی و سایر مخارج فروردین ماه ۱۳۴۰ کشور را بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۳۹ تا حدود یک دوازدهم اعتبارات بودجه سال‌ مزبور پرداخت نماید.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۱۲٫۲۷ مورد ملاحظه مجلس سنا قرار گرفته‌است.