قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه آبان و آذر ماه ۱۳۲۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر 1329 - ‌مصوب 2 آذر ماه 1329 ‌

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر‌وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در دوماهه آبان و آذر 1329 در حدود دو دوازدهم اعتبارات‌مصوب کمیسیون بودجه موضوع گزارش شماره (4) مورخه 1329.4.31 و با رعایت مقررات لایحه مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد‌عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید - اعتبار بودجه مجلس سنا در دوماهه مزبور به میزان سه میلیون ریال علی‌الحساب از درآمد عمومی جاری‌پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب و به خرج قطعی منظور خواهد شد و تعهدات سال قبل که در بودجه‌های مصوب اعتبار داشته به مأخذ‌دو دوازدهم از اعتبار انتقالی قابل پرداخت است.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع[ویرایش]

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر 1329