قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کتاب اول - در امور مدنی

کلیات
باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
باب دوم - وکالت در دعاوی
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
مبحث دوم - شرایط دادخواست
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست
فصل دوم - بهای خواسته
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
مبحث دوم - ابلاغ
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
فصل چهارم - جلسه دادرسی
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تأمین خواسته
۱ - درخواست تأمین
۲ - اقسام تأمین
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
مبحث چهارم - دعوای متقابل
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمین دلیل
مبحث دوم - اظهارنامه
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
مبحث دوم - درخواست سازش
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
مبحث دوم - اقرار
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ب - انکار و تردید
ج - ادعای جعلیت
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
مبحث چهارم - گواهی
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس
مبحث هفتم - سوگند
مبحث هشتم - نیابت قضایی
فصل یازدهم - رأی
مبحث اول - صدور و انشاء رأی
مبحث دوم - ابلاغ رأی
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
مبحث چهارم - واخواهی
مبحث پنجم - تصحیح رأی
مبحث ششم - دادرسی فوری
‌باب چهارم - تجدیدنظر [نیاز به منبع]
‌فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
باب پنجم - فرجام‌خواهی
فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
‌مبحث دوم - موارد نقض
‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
‌‌مبحث هفتم - فرجام تبعی
‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
‌فصل سوم - اعاده دادرسی
‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
‌مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعیین و حساب مواعد
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
‌باب هفتم - داوری
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
‌فصل اول - هزینه دادرسی
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
فصل دوم - خسارات
فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین