سعدی (قصاید فارسی)/به نوبت‌اند ملوک اندرین سپنج سرای

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سعدی (قصاید فارسی) توسط سعدی
(به نوبت‌اند ملوک اندرین سپنج سرای)

 به نوبت‌اند ملوک اندرین سپنج سرایکنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای   چه دوستی کند ایام اندک اندک بخشکه بار بازپسین دشمنیست جمله ربای؟   چه مایه بر سر این ملک سروران بودندچو دور عمر به سر شد درآمدند از پای   تو مرد باش و ببر با خود آنچه بتوانیکه دیگرانش به حسرت گذاشتند به جای   درم به جورستانان زر به زینت دهبنای خانه‌کنانند و بام قصراندای   به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماندبه سیم سوختگان زرنگار کرده سرای   بخور مجلسش از ناله‌های دودآمیزعقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالای   نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموسبلند بانگ چه سود و میان تهی چو درای؟   دو خصلت‌اند نگهبان ملک و یاور دینبه گوش جان تو پندارم این دو گفت خدای   یکی که گردن زورآوران به قهر بزندوم که از در بیچارگان به لطف درآی   به تیغ و طعنه گرفتند جنگجویان ملکتو بر و بحر گرفتی به عدل و همت و رای   چو همتست چه حاجت به گرز مغفرکوبچو دولتست چه حاجت به تیر جوشن خای   به چشم عقل من این خلق پادشاهانندکه سایه بر سر ایشان فکنده‌ای چو همای   سماع مجلست آواز ذکر و قرآنستنه بانگ مطرب و آوای چنگ و ناله‌ی نای   عمل بیار که رخت سرای آخرتستنه عود سوز به کار آیدت نه عنبرسای   کف نیاز به حق برگشای و همت بندکه دست فتنه ببندد خدای کارگشای   بد اوفتند بدان لاجرم که در مثلستکه مار دست ندارد ز قتل مارافسای   هر آن کست که به آزار خلق فرمایدعدوی مملکتست او به کشتنش فرمای   به کامه‌ی دل دشمن نشیند آن مغرورکه بشنود سخن دشمنان دوست‌نمای   اگر توقع بخشایش خدایت هستبه چشم عفو و کرم بر شکستگان بخشای   دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجویدلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای   نگویمت چو زبان‌آوران رنگ‌آسایگرت به سایه در آسایشی به خلق رسد   بهشت بردی و در سایه خدای آسایکه ابر مشک‌فشانی و بحر گوهر زای   نکاهد آنچه نبشتست عمر و نفزایدپس این چه فایده گفتن که تا به حشر بپای   مزید رفعت دنیا و آخرت طلبیبه عدل و عفو و کرم کوش و در صلاح افزای   به روز حشر که فعل بدان و نیاکان راجزا دهند به مکیال نیک و بد پیمای   جریده‌ی گنهت عفو باد و توبه قبولسپیدنامه و خوشدل به عفو بار خدای   به طعنه‌ای زده باد آنکه بر تو بد خواهدکه بار دیگرش از سینه برنیاید وای