سعدی (باب پنجم در رضا)/شنیدم که دیناری از مفلسی

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' سعدی (باب پنجم در رضا)  از سعدی
(شنیدم که دیناری از مفلسی)
'


 شنیدم که دیناری از مفلسیبیفتاد و مسکین بجستش بسی 
 به آخر سر ناامیدی بتافتیکی دیگرش ناطلب کرده یافت 
 به بدبختی و نیکبختی قلمبرفته‌ست و ما همچنان در شکم 
 نه روزی به سرپنجگی می‌خورندکه سر پنجگان تنگ روزی ترند 
 بسا چاره‌دانا بسختی بمردکه بیچاره گوی سلامت ببرد