سعدی (باب هشتم در شکر بر عافیت)/برهنه تنی یک درم وام کرد

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' سعدی (باب هشتم در شکر بر عافیت)  از سعدی
(برهنه تنی یک درم وام کرد)
'


 برهنه تنی یک درم وام کردتن خویش را کسوتی خام کرد 
 بنالید کای طالع بدلگامبه گرما بپختم در این زیر خام 
 چو ناپخته آمد ز سختی به جوشیکی گفتش از چاه زندان، خموش 
 بجای آور، ای خام، شکر خدایکه چون ما نه‌ای خام بر دست و پای