سعدی (باب سوم در عشق و مستی و شور)/به مجنون کسی گفت کای نیک پی

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' سعدی (باب سوم در عشق و مستی و شور)  از سعدی
(به مجنون کسی گفت کای نیک پی)
'


 به مجنون کسی گفت کای نیک پیچه بودت که دیگر نیایی به حی؟ 
 مگر در سرت شور لیلی نماندخیالت دگر گشت و میلی نماند؟ 
 چو بشنید بیچاره بگریست زارکه ای خواجه دستم ز دامن بدار 
 مرا خود دلی دردمندست ریشتو نیزم نمک بر جراحت مریش 
 نه دوری دلیل صبوری بودکه بسیار دوری ضروری بود 
 بگفت ای وفادار فرخنده خویپیامی که داری به لیلی بگوی 
 بگفتا مبر نام من پیش دوستکه حیف است نام من آن جا که اوست