دیوان بیدل شیرازی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان بیدل شیرازی  از بیدل شیرازی '


فهرست ۱[ویرایش]

 1. هزاران نقش
 2. شمس جان
 3. نور و ظلمت
 4. کنت کنزاً
 5. کربلا
 6. مفشی راز
 7. لب لعل
 8. شیدا
 9. جمال تو
 10. شب هجر
 11. محبت
 12. تا به کی
 13. شاه ولایت
 14. عشق
 15. گوژ پشت
 16. نار پنهان
 17. وصف او
 18. سوختگان
 19. فراش صبا

فهرست ۲[ویرایش]

 1. مهمانی
 2. وسوسهٔ شیطانی
 3. نامهٔ نامی
 4. نفس
 5. روز الست
 6. آب حیوان
 7. بیا مرگ
 8. دل سوزان
 9. غم دوست
 10. دولت قارون
 11. هجر
 12. مسین قلب
 13. تنگ شکر
 14. طی مراحل
 15. آتش سینه
 16. حسن روزافزون
 17. شاهد گل
 18. گنج قناعت
 19. رطل گران

فهرست ۳[ویرایش]

 1. بزم محبت
 2. ترازوی محبت
 3. علم الله
 4. باغ جنان
 5. ذات ذوالجلال
 6. خلوت یار
 7. آه شرر بار
 8. مکان گنج
 9. نصیحت
 10. طرح فلک
 11. نار نمرود
 12. پیمان
 13. سلطان محبت
 14. زلف پریشان
 15. جلیس دوست
 16. رحل اقامت
 17. خود بینی
 18. مرغ سحر
 19. طفل نو آموز

فهرست ۴[ویرایش]

 1. عدل
 2. دل بت پرست
 3. انسان
 4. فتنهٔ آخر زمان
 5. کلبهٔ ویران
 6. نژاد کیم
 7. رند لاابالی
 8. وصف حق
 9. دعوت به عدل
 10. مهر عالم آرا
 11. طریق بندگی
 12. ز رخت نقاب بر گیر
 13. سودای بی حاصل
 14. عیب سر بستگی
 15. عذر گناهکاری
 16. ثواب و گناه
 17. مهر خموشی
 18. عقل
 19. انگشت سلیمان

فهرست ۵[ویرایش]

 1. قسمت اغیار
 2. جگرهای تفته
 3. خاشاک و نار
 4. خیال روی
 5. خون
 6. لیتنی تراب
 7. شیفته دل
 8. تاب نظر
 9. تشنه بر آب
 10. یک نفس
 11. قدرت آواز
 12. قرار بی قراران
 13. بس حلقه زدم
 14. بی دوست
 15. نقش مصوّر
 16. می کهنه
 17. کار صید دل
 18. خونین دلان
 19. پردۀ پندار

فهرست ۶[ویرایش]

 1. غیر مرگ
 2. سبز
 3. غرامت
 4. روی نکو
 5. شاه نجف
 6. چشم روشنان
 7. دکّۀ قنادی
 8. دام نیکوان
 9. دیدۀ خفاش
 10. دولت یکروزه
 11. گوشه نشین
 12. هجر یار عزیز
 13. کعبۀ دل
 14. کیش محبت
 15. کشتۀ دوست
 16. معجز عیسی مریم
 17. نغمۀ چنگ
 18. پای عزت
 19. پریشان

فهرست ۷[ویرایش]

 1. شراب دلشدگان
 2. زندۀ جاوید
 3. عیش دمادم
 4. کشّاف اسرار
 5. گدایی در می فروشان
 6. دل کم از قطره
 7. جان سختی
 8. پریشانی ایام
 9. ترک سر
 10. محرم اسرار
 11. سرّ دلدار
 12. خسته دلان
 13. به جرم عشق
 14. طعم صبر
 15. برقع
 16. رخ خوبان
 17. پا فتاده
 18. اعجاز رسل
 19. ستم حبیب

فهرست ۸[ویرایش]

 1. پاس عهد
 2. جذبۀ عشق
 3. زلف مشكبوی
 4. قرار در کف
 5. نوش بی نیش
 6. لذت سوختن
 7. موسم شادی
 8. آینۀ فلك
 9. دعای
 10. مانع وصل
 11. خون دل
 12. شاه شرع
 13. گوشهٔ دستار
 14. همسفر
 15. شیراز
 16. کشتهٔ تیغ
 17. کوتاه حدیث
 18. عاشق صادق
 19. مدد عشق

فهرست ۹[ویرایش]

 1. رسم غمخواری
 2. ابنای جهان
 3. مرارت
 4. کعبهٔ اهل حقیقت
 5. نقشی ز وجود
 6. حسن و بها
 7. ژاژخایی
 8. نکتهٔ سربسته
 9. اهل سخن
 10. آوازهٔ حسن
 11. هنگام وداع
 12. چشم زخم
 13. طاعت
 14. صحبت فرمانفرما
 15. سرخ گل
 16. نای طلب
 17. پیر عقال
 18. شمع فروزان
 19. نیرزد دل

فهرست ۱۰[ویرایش]

 1. آئینـــه
 2. سپــاه مـــژگــان
 3. بلا کشـــان
 4. روی زرد
 5. چشــمهٔ حیوان
 6. قدوم دوست
 7. محبت خــوبان
 8. حدیث عشق
 9. مــلک عشــق
 10. غـــم جـــان
 11. حکــایت صلــح و صفــا
 12. بـــزم هشـــیاران
 13. منــع سجـــده
 14. مـــرغ دل
 15. مـه نو
 16. نقش رخسار
 17. شــب قــدر
 18. جــای عشــق
 19. ســزای مهــربانیهــا

فهرست ۱۱[ویرایش]

 1. شرارۀ آه
 2. یک خانۀ تنگ و هفت لشکر
 3. خیزد سنبل از آذر
 4. یا محوّل الاحوال
 5. دل وحشی
 6. میکدۀ عشاق
 7. مهلتم ده ای اجل
 8. خرابۀ دل
 9. پردۀ عشق
 10. عمر عزیز
 11. قصّۀ هجران
 12. در گرو باده داد خرقه و دستار
 13. جام محبت
 14. خضر
 15. شب زنده دار
 16. چشمۀ نوش
 17. افسون
 18. جامۀ نیستی
 19. نقل حدیث

فهرست ۱۲[ویرایش]

 1. رخ بی پرده
 2. آخر نفس
 3. خیال دوست
 4. سگ لیلی
 5. بر سر بالین
 6. سایه و نور
 7. تیر جفا
 8. مطاف حق
 9. شیرازه بند
 10. اهل وفاق
 11. نكته های دقیق
 12. بار سیب
 13. دولت رندان
 14. سلاسل
 15. حسن شمایل
 16. هزار دستان
 17. نور محمـد
 18. شكل و شمایل
 19. مکتب دوستی

فهرست ۱۳[ویرایش]

 1. زحمت و الم
 2. پرتو خورشید
 3. مطرب مجلس
 4. ملك جهان
 5. هزار تلخ
 6. سیلاب سرشك
 7. ملك سلیمان
 8. فرط عبادت
 9. راه وصل تو
 10. سیمین بر
 11. نخل غم
 12. ویرانهٔ آباد
 13. لطف کریم
 14. گنج عشق
 15. رسم جنون
 16. مدحت مهر انور
 17. شکوه به دشمن
 18. مدح آن سرور
 19. سنگ شناعت

فهرست ۱۴[ویرایش]

 1. روی دوست
 2. تعمیر عشق
 3. مستغرق دوست
 4. کنگرهٔ عرش
 5. فهم زبان
 6. دو گیتی
 7. لوای عاشقی
 8. سرمایهٔ هستی
 9. نوید وصل
 10. یاران مخالف
 11. آزادگان
 12. مضراب غم
 13. کلک
 14. اهل ریا
 15. وصل رخ
 16. حالت هشیاران
 17. تند باد قضا
 18. رفع گمان
 19. طعن زیانکاری

فهرست ۱۵[ویرایش]

 1. دور جهان
 2. زخم تن
 3. سینۀ ریش
 4. اول عشق
 5. زحمت هجران
 6. پروانه
 7. گرد غم
 8. خانۀ تاریک
 9. بند گران
 10. عکس زلف
 11. صید مذبوح
 12. آه مسکینان
 13. سنبل تر
 14. خارا شکاف
 15. موسم خلوت
 16. سرو سهی
 17. نقش نگین
 18. خنجر هلاکو
 19. بار تن

فهرست ۱۶[ویرایش]

 1. میل کثرت
 2. رسم خدمت
 3. اسیر عشق
 4. حسن دلبران
 5. عهد نخستین
 6. چشم امید
 7. خورشید
 8. جور سلطان
 9. شمع انجمن
 10. پناه
 11. دل محمودی
 12. روسیاه
 13. شهد بیان
 14. طرّهٔ دلبر
 15. حسن ماهرویان
 16. صدق و صفا
 17. متاع فانی
 18. مرغ دل
 19. وجود واجب

فهرست ۱۷[ویرایش]

 1. موی زنخ
 2. دل پیران
 3. برون آی
 4. طلب دوست
 5. به جز دوست
 6. غفلت
 7. دام هستی
 8. پای طلب
 9. غایت حیرانی
 10. تیر ملامت
 11. صید طایر
 12. پای دل
 13. قید دوست
 14. کفر پنهانی
 15. گلشن فردوس
 16. روز جوانی
 17. مبتلای عشق
 18. صفت حسن
 19. چتر زرّین

فهرست ۱۸[ویرایش]

 1. هزار حلقه
 2. خوف رقیب
 3. شیخ و شاب
 4. خستگان غم عشق
 5. خسرو خوبان
 6. طالع فیروز
 7. بنیاد صبر و شکیب
 8. کنگرۀ لامکان
 9. خانۀ دین
 10. گرد فتنه
 11. جامۀ جان
 12. کدام مه
 13. سیل سرشک
 14. گردش دوران
 15. شست قدر
 16. رهنمای خلق
 17. پشت سپهر
 18. دیدۀ انجم
 19. سقّای چرخ


فهرست ۱۹[ویرایش]

 1. ناخن غیرت
 2. مشک خشک
 3. گل گلزار
 4. زال فلک
 5. جفای مخالف
 6. چوب کین
 7. پردۀ قسمت
 8. بازیچۀ رجال
 9. محمل حرم
 10. چشم چرخ
 11. افسانۀ اسیری
 12. همراز و همنشین
 13. تیشۀ ستیزه
 14. دیدۀ اختر
 15. روی سرخ گلی
 16. روباه بازی فلک
 17. سروهای گلشن
 18. صبح امید
 19. دیدۀ روح الامین