حافظ (غزلیات)/روضه خلد برین خلوت درویشان است

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(روضه خلد برین خلوت درویشان است)
'


 روضه‌ی خلد برین خلوت درویشانستمایهٔ محتشمی خدمت درویشانست 
 گنج عزلت که طلسمات عجایب داردفتح آن در نظر رحمت درویشانست 
 قصر فردوس که رضوانش بدربانی رفتمنظری از چمن نزهت درویشانست 
 آنچه زر میشود از پرتو آن قلب سیاهکیمیائیست که در صحبت درویشانست 
 آنکه پیشش بنهد تاج تکبّر خورشیدکبریائیست که در حشمت درویشانست 
 دولتی را که نباشد غم از آسیب زوالبی تکلّف بشنو دولت درویشانست 
 خسروان قبلهٔ حاجات جهانند ولیسببش بندگی حضرت درویشانست 
 روی مقصود که شاهان بدعا می‌طلبندمظهرش آینهٔ طلعت درویشانست 
 از کران تا بکران لشکر ظلمست ولیاز ازل تا بابد فرصت درویشانست 
 ای توانگر مفروش این همه نخوت که تراسر و زر در کنف همّت درویشانست 
 گنج قارون که فرو میشود از قهر هنوزخوانده باشی که هم از غیرت درویشانست 
 حافظ ار آب حیات ازلی میخواهیمنبعش خاک در خلوت درویشانست 
  من غلام نظر آصف عهدم کو را  
  صورت خواجگی و سیرت درویشانست