دیوان حافظ/خیال روی تو در هر طریق همره ماست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست دیوان حافظ  از حافظ
خیال روی تو در هر طریق همره ماست
دارم امید عاطفتی از جناب دوست
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۲۳ خیال روی تو در هر طریق همره ماستنسیم موی تو پیوند جان آگه ماست ۸۸
 برغم مدّعیانی که منع عشق کنندجمال چهرهٔ تو حجَت موجّه ماست 
 ببین که سیب زنخدان تو چه میگویدهزار یوسف مصری فتاده در چه ماست 
 اگر بزلف دراز تو دست ما نرسدگناه بخت پریشان و دست کوته ماست 
 بحاجب در خلوت سرای خاص بگوفلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست 
 بصورت از نظر ما اگر چه محجوبستهمیشه در نظر خاطر مرفَه ماست 
  اگر بسالی حافظ دری زند بگشای  
  که سالهاست که مشتاق روی چون مه ماست