دیوان حافظ/به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بر سر آنم که گر ز دست برآید دیوان حافظ  از حافظ
به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد
بعد ازین دست من و دامن آن سرو بلند
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۴۳ بسرّ جام جم آنگه نظر توانی کردکه خاک میکده کحل بصر توانی کرد ۱۰۳
 مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهربدین ترانه غم از دل بدر توانی کرد 
 گل مراد تو آنگه نقاب بگشایدکه خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد 
 گدائی در میخانه طرفه اکسیریستگر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد 
 بعزم مرحلهٔ عشق پیش نه قدمیکه سودها کنی ار این سفر توانی کرد 
 تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرونکجا بکوی طریقت گذر توانی کرد 
 جمال یار ندارد نقاب و پرده ولیغبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 
 بیا که چارهٔ ذوق حضور و نظم اُموربفیض بخشی اهل نظر توانی کرد 
 ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهیطمع مدار که کار دگر توانی کرد 
 دلا ز نور هدایت گر آگهی یابیچو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد 
  گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ  
  بشاهراه حقیقت گذر توانی کرد