تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره افزایش بیست درصد به جمع کل اقلام برنامه هفت‌ ساله دوم‌ عمرانی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره افزایش بیست درصد به جمع کل اقلام برنامه هفت‌ساله دوم‌عمرانی - مصوب ۹ دی ۱۳۳۶ کمیسیون مشترک برنامه دو مجلس

ماده واحده - به استناد بند چهارم ماده پنجم قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال (‌معادل بیست درصد جمع کل اعتبارات برنامه) به فصول مختلف برنامه افزایش داده و اعتبار آن را از اضافه درآمد نفت مندرج در ماده هشتم برنامه‌ تأمین نماید.

تصمیم فوق که در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۳۶ از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده‌است صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

رییس مجلس سنا - محسن صدر