برگه:TarikhMashrouteh.pdf/۳۱۸

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


پ ۶۶

سیداکبر شاه

قوچان را دنبال کرده بارها از این باره گفتگو شد. ایرانیان عشق‌آباد تلگرافی بمجلس فرستاده بودند بدینسان: «ما بچشم خود دیدیم که اطفال قوچانی‌ها را در عشق‌آباد مثل گوسفند و سایر حیوانات بترکمانان میفروختند و کسی نبود دادرسی نماید». این تلگراف چون در مجلس خوانده شد بسیاری از نمایندگان خودداری نتوانسته بگریستند، و در نشست ششم اسفند (۱۳ محرم) میرزا محمود کتابفروش آگاهیهای گشاده‌تری در آن باره داده چنین گفت که داستان دو تاست: یکی آنکه چون در سال گذشته در خراسان ملخ‌خواری شده و کشتها بار نداده

بود مردم بشاه نامه نوشتند و دادخواهی کردند و شاه گفت کسی برای

۳۱۲