برگه:Sharaf 18 Jamadi al thani 1301.pdf/۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

عظمی نیز نایلست در سنه یکهزار و دویست و هفتاد بنیابت کشیکچی‌باشیکری و خدمات کشیکخانه مبارکه منصوب کردید در سنه هزار و دویست و هفتاد و پنج مستقلاً بمنصب میرکشیکچی‌باشیکری دربار همایون برقرار و باعطای جبّه ترمه شمسه مرصّع مخلّع کردید در سال هفتاد و شش سوارهٔ قراپاپاق و ایرملو و چلبیانلو علاوه بر خدمات دیکر سپرده بجناب معزّی‌الیه کردیده و باعطای شمشیر مرّصع مفتخر شد در سنه هفتاد و هشت بمنصب سرتیپ اوّل و نشان و حمایل از آن درجه نایل و در هزار و دویست و هفتاد و نه بمنصب نیابت اوّل وزارت جنک و خدماتی که از طرف دولت بسپهسالار وزیر جنک محوّل و موکول بود سرافراز و منصوب کردید و یکقبضه قدّاره مرصع بمعزّی‌الیه مرحمت شد در سنه دویست و هشتاد سوارهٔ مهاجرین کلیّه ولایات را علاوه بر خدمات سایره بمعزی‌الیه واکذار و باعطای نشان تمثال همایون از درجه اوّل مفتخر شدند در هزار و دویست و هشتاد و یک بمنصب امیرتومانی داخل نظام و اعطای حمایل و نشان از این رتبه و سرداری شمسه مرصّع نایل و در سفر تشریف‌فرمائی موکب همایون بعراق عرب و تشرّف بزیارت عتبات عالیات معزّی‌الیه را باعطای حمایل آبی و خطاب جنابی که از امتیازات بزرک است سرافراز و بعد از مراجعت از اعتاب عالیات جناب ایشان را بلقب جلیل اعتضادالدّوله و منصب نبیل ایلخانی‌کری ایل جلیل قاجار ملقّب و مباهی فرمودند پس از چندی بحکومت قم و ساوه و شاهسون مامور کردیده بعد از سه سال احضار و باز بخدمات رکابی مشغول کردید در نود و پنج بحکومت قم و کاشان منصوب و مامور کردیده و اکنون نیز بحکومت قم و ساوه و شاهسون منصوب و پیوسته مصدر خدمات دولت و مشمول عواطف و مراحم بندکان اعلیحضرت همایون سلطنت و دارای همه نوع امتیازات بزرک دولتی میباشند

جناب مؤتمن‌السّلطنه

جناب حاجی میرزا محمّدرضای موتم‌السّلطنه پیشکار کلّ مملکت خراسان و وزیر دارالشّورای کبری که از چاکران لایق مؤتمن و خدّام کاردان ممتحَنْ دولت جاوید آیت است در سال هزار و دویست و هفتاد و هشت در حالی که مستوفی مالیه و محاسبات مملکت خراسان بود بمنصب استیفای دیوان اعلی سرافرازی حاصل نمود و در دویست و هشتاد و یک پیشکاری کلیّه امور مالیه و معاملات آن مملکت بعهدهٔ کفایت معزّی‌الیه مفوّض و در سنه هزار و دویست و هشتاد و چهار بلقب مستشارالملکی سرافراز شد و پس از چندی بخطاب جلیل جنابی نیز نایل آمد و همواره بوزارت مستقله آنمملکت منصوب و برقرار و متقلد این شغل و خدمت مهّم میبود در سال هزار و سیصد که موکب همایون تشریف فرمای ساحت خراسان شد دقایق دولتخواهی و مراتب حسن خدمت جناب معزی‌الیه کماهو حقه مشهود پیشکاه همایون شهریاری افتاده مورد الطاف شاهنشاهی آمد و بلقب جلیل مؤتمن‌السلطنه ملقب و در رکاب همایون علی بدارالخلافه و دربار همایون آمده باقتضای سلامت عقل و اصابت رأسی که پیوسته از معزّی‌الیه بمنصبه