برگه:Sharaf 10 Shawal 1300.pdf/۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۴

پنجشنبه چهارم صُبح زود از خواب برخاسته سوار شدیم سر کردنه سه سنک آفتابکردان زدند قدری راحت کرده سوار شده رفتیم انطرف کردنه تا لب رودخانه ورارود اینجا کوسفند زیادی از مردم لته کوهی مازندرانست که از نمارستاق اجاره کرده بهمه ساله در فصل تابستان اینجا بچرا می‌آیند قدری انجاها تفرُج و تماشا کرده از راه بیراهه و کوه مراجعت بمنزل کردیم هوا مه شدیدی کرفت تاریک شد راه هم بد بود قدری بزحمت آمدیم تا یکساعت بغروب مانده وارد منزل شدیم

روز جمعه پنجم رمضان باید از نمارستاق برویم بلده و غیره صُبح برخاسته سوار شده از راه ابراهیمخانی رفتیم پایین هوا صافست امّا سر کوهها را مه دارد باد خنکی می‌آید راندیم بچمن یورت اوّلی که بدریاوک معروفست ابراهیم‌خان و لاریجانیها مُرخّص شده رفتند جاده را کرفته رو بطرف مغرب راندیم این راهها را میرشکار بدستیاری حاجی غُلام‌رضای آملی ساخته است خوب ساخته‌اند والّّا امکان عُبور مال از اینجاها نداشت کم‌کم سر بالا شدیم یکرودخانه کوچکی که قریب هشت سنک آب دارد از طرف دست راست می‌آید جاده در دست چپ واقعست قدری بغله و پرتکاه بود بطرف رودخانه امّا ساخته بودند بعد راه وُسعت پیدا کرد و کم‌کم زراعت دیده میشود چشمهای اطراف کوهها و دامَنها اینرودخانه را تشکیل میدهند رودخانه کاهی بطرف دست چپ و کاهی بدست راست جاده می‌افتد همه جا سر بالا راندیم تا بجائی که قدری مسطح و زراعت بود رسیده قدری اینجا استراحت کرده سوار شده قدری که راندیم به پای کردنه و کُتل راست عمودی رسیدیم که راه خیلی املس تیز و تُندی بود اینکوهها که مرتع خوبیست از نمارستاق طایفه نائیجی باج کرده کوسفند آورده‌اند ازینکُتل به طرف دست چپ رشته کوههای سه‌سنک و کوه کبود است آبشار بسیار قشنکی از آبهای کوه تشکیل یافته از بالا بپایین میریزد بهمین رودخانه که ذکر شد در حقیقت منبعش این آبشار است بعد قدریکه میرود یکدفعه از دست چپ کوه سفیدی که معدنست امّا نمیدانم معدن کچ است یا سنکی دیکر هر چه هست بسیار نرم و سفید است پیدا میشود و رشته این کوه همه جا الی یالرود نور امتداد دارد خیلی کوه تماشائی است باز راه زیادی که طی شد بیک چمن و وسعت‌کاهی رسیدیم که در حقیقت آنجا سرحد نمارستاق و یالرود و بلده است که آب آنطرف بنمارستاق میریزد و آب اینطرف برودخانه بلده و غیره داخل میشود راندیم سر پایین راه زیادی رفته تا بمزرعه و چمن نازر رسیدیم این مزرعه مال مرحوم حاجی ملاتقی یالرودی برادر میرزا احمد مستوفی است آب نازر همینطور از دره سرازیر میرود تا برودخانه بلده میریزد راه اردو از یک کردنه دیکر است که باز کوه کچست بغله و سربالائی سختی دارد زیر کردنه دو دریاچه کوچک از آب دامَنِهای کوه تشکیل یافته یکی این طرف جاده و دیکری آن طرف جاده واقع است   بقیة در نُمره آتیه   مُحمدحَسن