برگه:Shahnameh-Jules Mohl-02.pdf/۳۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
  چو باد اندر آمد بگرگین رسید خروشی چو شیر ژیان برکشید  
  یکی تیغ زد بر سر اسپ اوی تگاور زدرد اندر آمد بروی  ۶۸۰
  چو آن دید کستهم جنگ آزمای بکردار آتش برآمد زجای  
  چو شیر ژیان شد بر پیلسم برآویخت چون آتش تیز دم  
  یکی نیزه زد بر کمربند اوی گزندی نیآمد به پیوند اوی  
  بدست اندرش نیزه چون زد شکست بینداختش چوب نیزه زدست  
  چو آن دید پس پیلسم تیغ تیز کشید وبیآمد دلی پر ستیز  ۶۸۵
  یکی نیزه زد بر سر وترگ اوی ربود از سرش ترگ بر سان گوی  
  برهنه سر ونیزه افگند خوار فروماند بیچاره در کارزار  
  چو از میمنه زنگهٔ شاوران بدید آن دل وزور کنداوران  
  بیاری بیآمد بر کستهم ورا دید از آن گونه گشته دژم  
  پذیرفت حمله دلاور نهنگ درآمد یکی تیغ هندی بچنگ  ۶۹۰
  زد تیغ وبرگستوان کرد چاک سر بارکی اندر آمد بخاک  
  دلاور بیفتاد ودامن زره برآورد و زد بر کمرگه گره  
  پیاده برآویخت با نامدار بگرد اندرش همچو شیر شکار  
  یکی گرد تیره بر انگیختند بدآنگه که با هم بر آویختند  
  زقلب سپه گیو چون بنگرید جهان پیش چشم یلان تیره دید  ۶۹۵
  بغرّید چون رعد بر کوهسار وبا شیر جنگی گه کارزار  
  بیاری بیآمد بر هر سه یار برآویخت با پیلسم هر چهار  
  دلاور نشد هیچ گونه زرنگ میان دلیران درآمد بجنگ  
  گهی تیغ زد گاه گرز گران چنین تا فرو ماند دست سران  
  چو پیران بقلب سپه بنگرید برادر بر آن جای بیچاره دید  ۷۰۰
  بیاری برآمد برش تازیان خروشان وجوشان ونعره زنان  
  چنین گفت با گیو کای نامدار شمارا هنر نیست در کارزار  
  که با نامداری بکردار شیر شده جنگجو چار گرد دلیر  
۳۲