برگه:Shahnameh-Jules Mohl-01.pdf/۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 چه گفت آن خداوند تنزیل وحیخداوند امر و خداوند نهی 
 که خورشید بعد از رسولان مهنتابید بر کس ز بوبکر به 
 عمر کرد اسلام را آشکاربیآراست گیتی چو باغ بهار 
 پس از هر دو آن بود عثمان گزینخداوند شرم و خداوند دین 
 چهارم علی بود جفت بتولکه او را بخوبی ستاید رسول 
 که من شهر علمم علیّم درستدرست این سخن قول پیغمبر است 
 گواهی دهم کین سخن راز اوستتو گوئی دو گوشم برآواز اوست 
 علی را چنین دان و دیگر همینکز ایشان قوی شد بهر گونه دین 
 نبی آفتاب و صحابان چو ماهبهم بستنی یک دگر راست راه 
 منم بندهٔ اهل بیت نبیستایندهٔ خاک پای وصی 
 ابا دیگران مر مرا کار نیستجزین مر مرا راه گفتار نیست 
 حکیم این جهان را چو دریا نهادبرانگیخته موج ازو تندباد 
 چو هفتاد کشتی برو ساختههمه بادبانها برافراخته 
 یکی پهن کشتی بسان عروسبیآراسته هم چو چشم خروس 
 محمّد بدو اندرون با علیهمان اهل بیت نبی و وصی 
 خردمند کز دور دریا بدیدکرانه نه پیدا و بن ناپدید 
 بدانست کو موج خواهد زدنکس از غرق بیرون نخواهد شدن 
 بدل گفت اگر با نبی و وصیشوم غرقه دارم دو یار وفی 
 همانا که باشد مرا دست گیرخداوند تاج و لوا و سریر 
 خداوند جوی و می و انگبینهمان چشمهٔ شیر و مای معین 
 اگر چشم داری بدیگر سرایبنزد نبی و وصی گیر جای 
 گرت زین بد آید گناه منستچنین است آئین و راه منست 
 برین زادم و هم برین بگذرمچنان دان که خاک پی حیدرم 
 دلت گر به راه خطا مایلستترا دشمن اندر جهان خرد دل است 
 نباشد جز از بی‌ پدر دشمنشکه یزدان بآتش بسوزد تنش 
۸