برگه:Shahname-Turner Macan-01.pdf/۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۴
فهرست جلد اول
 1. بادشاهی طهمورث دیوبند سی سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۷
 4. بادشاهی جمشید هفت صد سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵
 8. بادشاهی ضحاک از هزار سال یکروز کم بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۸
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۱
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۳
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۴
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۸
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۲
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۴
 17. بادشاهی فریدون پانصد سال بود
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 18. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 19. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۹
 20. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۲