برگه:SeyrHekmatDarOrupa.pdf/۳۸۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.

کوشیده است که مسیحیان را معتقد کند که باید برگ وسازهایی که به دین افزوده اند ترك كنند ، و به سادگی و پیراستگی آن بپردازند، و اگرهم نمی توانند بريك مذهب متفق باشند نسبت به یکدیگر اغماض وتحمل وسازگاری داشته باشند در چگونگی تربیت کودکان وجوانان نیز لاك مباحثات کرده ، و دستورهای نیکو داده است ، که بسیاری از آنها را اروپائیان منظور داشته ومیدارند وحاجت به بیان آن نیست ، و به کتابهای مخصوص فن باید مراجعه نمود . ✔ از این مختصر که در فلسفه لاك بيان کردیم ، مقام بلند اور تأثیر مهمی که در افکار اروپائیان داشته است روشن میشود و در روانشناسی و تحقیق چگونگی علم وعقل كندياك» (١)را رهبری کرده و سررشته به دست دکانت» (۲) داده ، و در علم سیاست راهنمای «روسو، (۳) «منتسكيو (4) ودرعلم تربیت پیشرو روسو گردیده، و در عقاید دینی پیشوای محققانی بوده که با نظر بازو آزاد در امر دین بحت کرده اند، و بزرگانی که نام بردیم در فصلهای آینده معرفی خواهیم کرد . از خصایص لاك اعتدال مزاج و فکر او است و از این روغالباً چون می خواهند نام او را ببرند او را لاك خردمند می گویند . بخش سوم «نیوتن» (۰) ا نیوتن را اگر از حكما بشماریم به اعتبار اینست ، که از بزرگترین علمای ریاضی و طبیعی است ، و گرنه در مباحث اختصاصی فلسفه مقامی ندارد ، اما اكتشافات او درعلوم ریاضی و طبیعی چنان است که از یادآوری ارصرف نظر نمی توان کرد ، خاسه اینکه : معلوماتی که او به دست داده ناچار در افکار فیلسوفان و دانشمندان

Conbillac (1) Montesquieu (1) Kont (1) Roussequ (۳) Isaac Newton(*)

-۱۳۲-


–۱۳۲–