برگه:Rvznamh vghaye atfaghyh-shmarh hay 1 ta 35.pdf/۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


چون که قاعده ولایت انکلیس اینست که فرمانفرمای هندوستان بعد از مدّت معیّن که کویا پنجسال باشد عوض میشود درین روزها در ولایت انکلیس شهرت داشته که لارِدْ الحُوضِی که فرمانفرمای هندوستان است بناست که بخواهند و بجای او لارد نارمانبه را که از جانب دولت انکلیس صفیر کبیر فرانسه است بهندوستان روانه نمایند

فرانسه

بتاریخ هشتم محرم وکلای رعایا بمشورتخانه پاریس پای‌تخت فرانسه جمع شدند بجهة راندن امورات دولتی چونکه از مکالمات لوی ناپلان رئیس دولت فرانسه با اهل مشورتخانه معلوم کردید که منظور دولت فرانسه با همه دول صلح است و خیال جنک با هیچیک از دول خارجه ندارند باعث اعتبار دولت و اطمینان خلق کردیده در نمسستان که یک سرحد فرانسه است کمان جنک و اغتشاش بود از اینجهة دولت فرانسه نیز بنا داشتند که قشون خود را زیاد بکنند خصوص درین روزها که بنا داشتند چهل هزار قشون زیاد بکنند درین باب در مشورتخانه بحث و کفتکوی زیاد شده آخرالامر قرار بر این شد که کرفتن این قشون موقوف باشد تا باقتضای وقت بعد اندیشه نمایند

مفسدین فرانسه مدتیست که میخواهند این دولت جمهوریه را بر هم بزنند و بجهة نظم سخت که در آنولایت کذاشتند درین روزها درین روزها قدری آرام دارند مکر در یکی از بلوکات آنجا دولت مخبر شدند که میخواهند اغتشاش بر پا نمایند نظام بجهة کرفتن آنها بیرون آوردند خلق هم اجماع کردند که مفسدین را از دست نظام بکیرند جنک جزوی شده یکنفر از اهل نظام کلوله بچانه‌اش خورده و یکنفر از مفسدین هم کشته شدند

مدّتی میشود که مابین پادشاهان ممالکی که در اینجا نمسستان مینامند بحث و کفتکوهای مختلف است و از هر طرف تدارک جنک می‌بینند از انجمله امپراطور استریه بنا داشت که سیصد هزار قشون مهیّا نماید غیر از قشونی که بجهة ساخلو در سرحد مملکت ایطالیا داشتند و بجهة سرداری کلّ این قشون واژه ناخوانا منصوبست و دولت پروسیه نیز تدارک جنک میدید و قاعده این دولت چنین است که هر کس باید در ایام جوانی در میان قشون مشق نماید تا در مشق کامل که شد مرخّص خانه است اما در هنکام ضرورت اعلام میکنند که بسر خدمت حاضر شود و سایر ممالک کوچک نمسستان هم بعضی طرف استریه و بعضی طرف پروسیه دارند اما در این روزها بنا کذاشته‌اند که از همه اطراف ایلچیان دول در شهر الُمُطُسْ جمع شده این نزاع را بکفتکو و مصالحه تمام نمایند و موافق روزنامه آخر که آمده است کویا قراری کذاشته‌اند که جنک و قشون‌کشی و خونریزی شود و با صلاح بکذرانند

هندوستان

کاغذ آخر که از بنبائی هندوستان رسید بتاریخ دوازدهم ذیحجه بود کلّ هندوستان امن و آرام بود فرمان‌فرمای هندوستان در واژه ناخوانا که جائیست در کوهستان حملایا توقّف داشت و بنا داشت که از آنجا بسمت پنجاب روانه شود و در اکثر آن مملکت بارندکی زیاد شده بود بطوریکه بیم آن داشتند که شدّت بارندکی و زیاد شدن سیل‌آب در رودخانها شلتوکی که در آنجاها کاشته‌اند خراب و تلف نماید