برگه:Quran-Elmi.pdf/۹۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۹
جزو ۴
سوره آل عمران

نباشد مثل آنکسانیکه کافر شدند و گفتند از برای برادرهای خوشان وقتی که رفتند در زمین بتجارت یا بودند در حربگاه جنگ کننده اگر میبودند پیش ما نمی مردند آنهائیکه بتجارت رفته بودند و کشته نمی شدند آنهائیکه بجنگ رفته بودند تا اینکه بگرداند خدا این عقیده را غم و اندوه در دل ایشان شما مسلمانان مثل آنها نباشید و خدا زنده میکند و میمیراند و خدا بآنچه میکنید بصبر و بیناست (۱۵۸) و اگر کشته شوید در راه خدا یا بمیرید هر آینه آمرزشی است از جانب خدا و رحمت است بهتر است از آنچه جمع میکنند (۱۵۹) و اگر مردید و یا کشته شدید هر آینه بسوی خدا محشور میشوید (۱۶۰) پس بجهت رحمت از جانب خدا که دربارهٔ تو شد در روز احد نرم و از برای گریختگان و اگر بودی تو بد خو و سخت دل و هر آینه متفرق میشدند مردم از اطراف تو پس حال که نرمی کردی بجهت اینکه رحمت خدا دربارهٔ تو شامل شده بود در گذر از تقصیر و نافرمانی ایشان و طلب آمرزش کن از برای آنها و مشورت کن از ایشان در امور جنگ و جهاد پس هر وقت بعد از مشورت عزم کردی در کاری پس توکل کن بخدا بدرستیکه خدا دوست دارد توکل کنندگانرا (۱۶۱) اگر یاری کند شما را خدا پس نخواهد بود کس که غلبه کند مر شما را و اگر خوار کند خدا شما را پس کیست آنکه یاری کند شما را بعد از خدا پس باید مؤمنین بخدا توکل کنند (۱۶۲) و نیست از برای هیچ پیغمبری اینکه خیانت کند و هر که خیانت کند میابد با خیانت خودش روز قیامت بعد از آن تمام داده میشود بهر نفسی آن چه کسب کرده است و ایشان ظلم کرده نمیشوند (۱۶۳) آیا آنکسانیکه متابعت بکند خوشنودی خدا را مثل آنکسی که باز گردد بخشی از خداوند و آرامگاه او دوزخت و بد بار کشتی است جهنم (۱۶۴) متابعین را درجه ها در نزد خدا و خدا بیناست بهر چه میکنند (۱۶۵) هر آینه بتحقیق منت گذاشت خدا بر مؤمنین وقتی بر انگیخت در میان آنها رسول از خود آنها که میخواند بر آنها آیات خدا را و پاک میکند آنها را و تعلیم میکند کتاب و حکمت را بآنها اگر چه بودند پیش از این در گمراهی آشکار (۱۶۶) آیا چون رسید بشماها مصیبتی در جنگ احد بتحقیق رسید بملاحظه ماها دو متقابل این مصیبت بکفار که در این جنگ هفتاد نفر از شماها کشته شد و در جنگ بدر هفتاد نفر کشته شد و هفتاد نفر اسیر شده بودند گفتید از کجا این شکست و حال اینکه ما مسلمانیم و پیغمبر در میان ما هست بگو ای محمد این شکست از نزد اشخاص خودتان است بدرستیکه خدا بر هر چیز قادر است (۱۶۷) و نرسید شما را روزی که تلاقی دو لشگر شد و آمچه رسید بشما روزی که برابر شدند لشگر اسلام با لشگر کفر از قتل و جراحت هر چه بشما رسید باذن خدا بود تا اینکه معلوم شود