برگه:Quran-Elmi.pdf/۹۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۸
جزو ۴
سوره آل عمران

پس بر میگردید زیان کاران (۱۵۱) بله خدا آقای شما است و او بهترین یاری کنندگانست (۱۵۲) زود باشد که بیندازیم در دلهای کفار ترس را بجهت اینکه شریک قرار دادند برای خدا چیزیرا که نفرستاده است خدا برای شرک آوردن آنها حجت و دلیلی وجای آن ها آتش است و بد است منزل و مسکن ظلم کنندگان (۱۵۳) و هر آینه بتحقیق راست کرد خدا وعده خودش را بشماها وقتیکه کشتید کفار را باذن خدا تا وقتی ضعیف شدید و سست شدید در کار جنگ و منازعه کردید در کار و نافرمانی کردید و بیرون رفتید از قرار داد و دستور العمل پیغمبر بعد از اینکه نشان داد بشما آنچه را که دوست داشتید از تاراج و غارت اموال بعضی از شما کسانی هستند که میخواهند دنیا را آنها کسانی بودند که در احد خلاف حکم رسول نموده مرکز را خالی کرده رو بغنیمت آوردند و بعضی کسان هستند از شما که طالب میشوند آخرت را و آنها کسانی بودند که از خدمت پیغمبر دور نشدند و محافظت او را کردند و آنها علی بود و دو نفر دیگر بعد از آن منصرف کرد خدا شما را از قتل کفار تا اینکه بیازماید شما را و هر آینه تحقیق در گذشت از حرکات خلاف قاعده شما و خدا صاحب فضل و کرامت است بر مؤمنین (۱۵۴) وقتی که فرار کردید و به اضطراب و دهشت دور شدید و نزدیک نمیشد بد باحدی و پیغمبر صدا میزد شما را بآواز بلند در عقب سر شما پس جزا داد شما را غمی بالای غم دیگر تا اینکه محزون نشوید بعد از این بر آنچه از شما کم شود و هر مصیبتی که بشما وارد بیابد مقصود اینکه خدا خواست شما عادت کنید بترس و ضرر و کشته شدن که من بعد از وقوع این حادثات غمگین و پریشان نشوید و خدا خبیر است بآنچه میکنید (۱۵۵) بعد از آن فرستاد خدا بر شماها بعد از غم امنیت خواب را که میپوشید و فرو میگرفت آن خواب طائفه از شما را و طائفه که منافق بودند و نفسهای ایشان بهم و غم اندوخته بود ایشان را گمان میکردند بخدا بنا حق مثل گمانهای جاهلیت بگو بدرستی که کارها وفتح و ظفرها همه از برای خداست و مخفی مینمایند در نفسهای خودشان چیزهائیرا که اظهار میکند از برای تو می گویند اگر بود از برای ما از ظفر و پیشرفت کار چیزی کشته نمیشدیم در این مکان بگو اگر بودید شما در خانهای خودتان هر آینه بیرون میامدند از برای جنگ کردن آنکسانیکه نوشته شده بود کشته شدن از برای آنها در لوح محفوظ بسوی قتلگاه خودشان تا اینکه آزمایش بکند خدا آن چه را که در سینه های شماست و خالص بکندآن چه را که در دلهای شماست و خدا داناست بصاحب سینه ها (۱۵۶) بدرستی آن کسانیکه برگشتند از شما و روی گردان شده رفتند روزیکه بهم رسیدند دو لشگر که یکی لشکر اسلام بود و یکی لشگر کفر در روز احد این است و جز این نیست که لغزش داد پای آنها را شیطان بارهٔ از آنچه کسب کرده بودند و هر آینه تحقیق در گذشت خدا از گناهان آنها بدرستی که خدا آمرزنده و بردبار است (۱۵۷) ای آن کسانی که ایمان آورده اید