برگه:Quran-Elmi.pdf/۹۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۶
جزو ۴
سوره آل عمران

دشمنان بر سر شما فوراً مدد میکند پروردگار شما را به پنجهزار ملائکه که اسبهای خود را نشان گذارنده بودند (۱۲۷) و نگرانید خدا امداد ملائکه را مگر مژده باشد برای شماها تا اینکه مطمئن شود دلهای شما بسبب آمدن فرشتگان و نیست نصرتی مگر از جانب خدای قادر دانا که نصرت داد شماها را در بدر (۱۲۸) تا اینکه قطع نماید و نیست کند پارهٔ از معتبرین کفار را با اینکه برو در اندازر آنها را و بر میگردند ایشان از حالت امیدواری بنا امید ومایوس (۱۲۹) اینست کار قتل کفار بدست تو بهیچوجه یاتوبه میدهد خدا بر ایشان که داخل مؤمنین شوند یا عذاب میدهد ایشان را که اصرار در کفر خود داشته باشند زیرا که ایشان ستم کارانند (۱۳۰) و از برای خدا است هر چه در آسمانهاست و هر چه در زمین است میامرزد هر که را میخواهد و عذاب میکند هر که را میخواهد و خدا آمرزنده و مهربانست (۱۳۱) ای آن کسانی که ایمان آورده اید نخورید ربا را بزیادتیهای نفع در نفع و بپرهیزید از خدا شاید شما رستگار شوید (۱۳۲) و بپرهیزید از آن آتشی که مهیا شده است از برای کفار (۱۳۳) و اطاعت کنید خدا و رسول خدا را شاید شما رحم کرده شوید (۱۳۴) و بشتابید بسوی آمرزش از جانب پروردگار خودتان و بشتابید بسوی بهشتی که عرض آن بهشت آسمانها و زمین است که آماده و مخصوص شده است از برای پرهیزکاران (۱۳۵) آن کسانیکه انفاق میکنند مال خود را در خوشی و ناخوشی وفرو میبرند غیظ خود را و در میگذرند از مردم اگر خلافی از کسی بانها شده باشد و خدا دوست دارد نیکوکاران را (۱۳۶) و آن کسانیکه اگر کار زشتی کردند یا ظلمی کردند بخودشان یاد خدا کردند پس طلب آمرزش کردند از برای گناه خودشان و کیست که نیامرزد گناهان را مگر خدا و اصرار نکردند بر آنچه میکردند از اعمال زشت وا یشان میدانند که عمل زشت بد است (۱۳۷) آن گروه جزای آنها آمرزش است از جانب پروردگار خودشان و بهشت هائیست که جاری میشود از زیر درختان آن نهرها همیشه در آنجا یافتند و خوبست اجر نیکوکاران (۱۳۸) بتحقیق گذشت از پیش از شماها واقعه های بسیار از غم و شادی های بیشمار پس بگردید در زمین و ببینید چگونه بود عاقبت کار دروغ گویان (۱۳۹) این بیانست از برای مردم و راهی است و پندیست از برای پرهیزکاران (۱۴۰)