برگه:Quran-Elmi.pdf/۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۴۵
جزو ۴
سوره آل عمران

از منکر و میشتابند در خیرات کردن و آن گروه از نیکمردانند (۱۱۶) و هر چه میکنند از نیکی پس هرگز کافر نشوند بان یعنی پشیمان نشوند از ارتکاب باعمال نیک و خدا داناست به پرهیزکاران «۱۱۷» بدرستی آنهائی که کافر شدند بینیاز نمیکند مالها و اولادشان آنها را از خدا بهیچ چیز و آن گروه یاران آتشند ایشان در آتش همیشه در آتش خواهد بود «۱۱۸» مثل آنچیزی که ایشان انفاق میکنند در این حیات دنیا مثل بادیست که در آن سرمائیست که برسد زراعت بقومیکه ظلم کردند بنفسهای خودشان پس هلاکت کند آن باد زراعت آنها را و ظلم نکرد خدا آنها را ولیکن خودشان بنفسهای خود ظلم کردند «۱۱۹» ای آنکسانیکه ایمان آوردید نگیرید دوست مخصوص و محرم اسرار جز مسلمانان که با شما هم دین هستند کوتاهی نمیکنند یهود در افساد امور شما دوست دارند هر چه را که برنج و زحمت بندازد شما را بتحقیق ظاهر شده است بغض و عداوت از دهنهای آنها که بی اختیار آثار عداوت از زبان آنها بروز میکند و آنچه مخفی است در دلهای آنها بزرکتر است از آنچه بزبان می گویند بتحقیق ظاهر روشن کردیم ما از برای شماها نشان‌ها را اگر هستید که در میابید «۱۲۰» آگاه باشید ببینید شما و اینانند یهودان دوست دارید شما ایشان را و دوست ندارند ایشان شماها را و ایمان میآورید شما بتمام کتب و اگر ملاقات کردند شما را گویند ایمان آوردیم ما و وقتی خلوت کنند میجانند سر انگشتان خود را بر شما از غلیظ بگو بمیرید بسبب غیظ خودتان بدرستی که خدا دانا است باسرار سینه‌ها «۱۲۱» اگر برسد بشما نیکی و خوشی بد میآید ایشان را و اگر برسد بشما بدی و آزاری شاد میشوند بآن و اگر صبر کنید شما بپرهیزید از مصابحت آنها ضرر نمیرساند بشما مگر همهٔ آنها هیچ چیزی بدرستی که خدا بآنچه میکنند احاطه‌کننده است «۱۲۲» و یاد بیار ای محمد وقت صبح که بیرون شدی از خانه عیال خودت که عایشه بود جا دادی مؤمنین را در مکانهای خودشان در احد بجهت جنگ کردن و هر یک را بجای خودش قرار دادی و خدا شنوا و داناست «۱۲۳» وقتی که قصد کردند در طائفه از شما باینکه بددلی کنند وبر گردند بخانه‌های خود چنانچه عبدالله ابی منافق بارا گشت و در حربگاه نماند و خدا یاور و نگهبان آن دو طایفه شد پس باید توکل کنند بر خدا مؤمنان «۱۲۴» و بتحقیق یاری کرد شما را خدا در جنگ بدر و حال اینکه شماها ذلیل بودند بواسطه قلت عدد و کمی ژاد و اسباب پس بپرهیزید از خدا شاید شما شکر گذار شوید «۱۲۵» وقتی که میگفتی از برای مؤمنین آیا کفایت نمی کند شما را اینکه کمک بدهد پروردگار شماها بسه هزار از فرشتگان که فرود آیند «۱۲۶» آری اگر صبر کنید و بپرهیزید و ثبات و تقوی داشته باشید و در اینحالت بیایند