برگه:Quran-Elmi.pdf/۸۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۳
جزو ۴
سوره آل عمران

پس بدرستی که خدا میداند که چه اتفاق کرده اید (۹۴) تمام اطعمه بود حلال از بنی اسرائیل مگر آنچه را که حرام کرد بقوب برای خودش پیش از نزول تورات اگر بگویند یهود که گوشت شتر با شیر آن حرام است بر تمام بنی اسرائیل و در تورات حرمت آن نوشته شده است بگو بیاورید تورات صحیح را و بخوانید آن را اگر راست میگو ئید (۹۵) پس هر کس بر بنده خدا دروغ را یعنی دروغ بگوید و نسبت آن را بخدا بدهد بعد از اینکه معلوم شد تحریم از یعقوب بوده و از خدا نبوده است پس آنگروه ایشان هستند ظلم کند. (۹۶) بگو ای پیغمبر راست گفت خدا بس پیروی کنید دین ابراهیم را که او مایل حق بود و نبود از مشرکین (۹۷) بدرستی که اول خانه که نهاده شد از برای مردم آینه همانست که در مکه واقعست در حالتی که آن خانه با برکت است از برای حاجیان که بزیارت آنجا مشرف شده اند و سبب هدایت است مر عالمیان را (۹۸) در آن مکه نشانه های واضح است و علامات و خواص بسیار است و از آن جمله مکان ایستادن ابراهیم است که در آن مکان کرامات و معجزات هویدا است و هر که داخل بشود بمکه ایمن میشود و از برای خداست. بر مردم حج کردن خانه مکه برای هر که استطاعت رفتن با نجا را داشته باشد از صحت بدن و خرج رفتن و برگشتن و دادن نفقه بواب الفقات خودش و هر نماید رفتن بمکه را در صورت استطاعت بدر ئیکه خدا نیاز است از جهانیان (۹۹) بگو ای اهل کتاب چرا کافر میشود با آیات خدا و حال اینکه خدا شاهد است بر آنچه می کنید (۱۰۰) بگو ای اهل کتاب چرا باز می دارید مردم را از راه خدا هر کس ایمان آورد طلب میکنید برای او کجی باینکه شبهه میکنید باو و او را براه کج میاند از در و حال اینکه شما شاهد بله بر اینکه دین خدا و راه حق همان دین اسلام است و نیست خدا غافل از آنچه مبکنید (۱۰۱) و ای کسانی که ایمان آوردید اگر اط عت و پیروی کنید طایفه از یهود آن را بر میگردند شما را بعد از بیرون آوردن شما بکفر (۱۰۲) و چگونه کافر می شوید و در حال اینکه شما کسانی هستید که خوانده میشود بر شما آیات خدا و در میان شما است رسول خدا و هر که چک در زند بخدا بتحقیق کرده شده است راه راست (۱۰۳) ای آنکسانیکه ایمان آورده اید بپرهیزید بد از خدا حق پرهیزکاریش را و نمی میرید به شما البته مگر اینکه مسلمان باشید (۱۰۴) و چنک د زنید بر بسمان خدا همگی و متفرق نشوید بوقوع اختلاف میانه خود تان بلکه مجتمع باشید و متفق باشید در ایما ن خودتان و ذکر کنید نعمت خدا را که شما لطف شده در وقتیکه بودید دشمن در زمان جاهلیت پس خدا الفت انداخت میان دلهای شما بس صبح کردید در حالتی که پر دار بوده بسبب نعمت خدا و بودید بر کنار گودالی از آتش پس رهانید خدا شما را از آن آتش این طور ظاهر می کند خدا از برای شما