برگه:Quran-Elmi.pdf/۸۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۲
جزو ۴
سوره آل عمران

آنچه را که با شما ها است تا اینکه ایمان بیاورید باور و یاری کنید او را بمال و نفس خود تان گفت خدا آیا اقرار کردید شما و گرفتید بر این مطالب شما پیمان را گفتند انبیا که اقرار کردیم ما بتمام این بیانات گفت خدا بس شهادت بدهید و من با شما ها از گواه دهندگانم ( ۸۳ ) پس هر که رو بگر داند از تمام امتهای انبیاء از ایمان آوردن به پیغمبر بعد از این پس آن گروه تماما فا قند ( ۸۴ ) آیا پس سوای دین خدا را طلب می کنند و حال اینکه منقاد شد از برای خدا هر که در آسمانها و زمین است برغبت و کراهت ایمان آور دند و بسوی خدا بر میگردند ( ۸۵ ) بگو ایمان آوردیم ما بخدا و با چه فروفرستاده شد بر ما که قرآن است و آن چه فرو فرستاده شد بر ابراهیم و بر اسمعیل و بر اسحق ور بر یعقوب و در زندان یعقوب و آنچه داده شد بموسی و عیسی و پیغمبران از جانب پروردگارشان فرق نمیگذاریم ما که محمد و سایر مؤ منین هستیم میا نه احدی از آن پیغمبران و ما از برای حکم خدا مطیع و منقادانیم ( ۸۶ ) و هر که طلب کند غیر دین اسلام دینی را پس قبول نمیشود از او و او در آخرت از جمله زیان کارانست ( ۸۷ ) چگونه راه مینماید خدا قومی را که کافر شدند بعد از ایمان آوردن آنها و شهادت دادند باین که پیغمبر راست است و آمد ایشان را حجتها و خدا هدایت نمیکند قوم ظالمین را ( ۸۸ ) این گروه جزای ایشان اینست که بر ایشان است لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم ( ۸۹ ) همیشه میماند در آن لنت و کم نمیشود از ایشان عذاب الهی و ایشان مهلت داده نمیشوند ( ۹۰ ) مگر آن کسانی که توبه کردند بعد از این که آثار کفر از آنها بروز کرد و اصلاح کردند سیئات اعمال خودشان را پس بدرستیکه خدا آمرزنده و مهربانست ( ۹۱ ) بدرستی آنهائیکه کافر شدند بعد از ایمان آورد نشان بعد زیاد کردند کفر خودشان را قبول نمیشود توبه ایشان و این گروه تماماً از گمراهانند ( ۹۲ ) بدر ستی آن کسانیکه کافر شدند و مردند در حالتی که کافر بودند پس قبول نمیشود از هیچیک از ایشان اگر فدا بدهند زمین تمام دنیا بر باشد آن زمین از طلا پنجماعت از برای ایشانست عذاب دردناک و نیست برای ایشان یاری کنندگان ( ۹۳ ) نمیرسید نیکوئی تا این انفاق بکنید از آن چیزها که دوستدارید و هر چه را انفاق کند