برگه:Quran-Elmi.pdf/۸۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۴۰
جزء ۴
سوره آل عمران

عیسی در نزد خدا مثل مثل آدم است که خلق کرد خدا او را از خاک پس گفت از برای او باش پس وجود بهمرسانید (۶۱) خبر مذکور راست و درست است و پیغامی است نازل شده از جانب پروردگار تو پس نباش از جملهٔ شک آورندگان (۶۲) پس هر کس مجادله کند با تو و در مقام خصومت باشد در امر عیسی که او را بندهٔ خدا نداند بعد از اینکه آمد بتو از دانستن پس بگو بیائید برای مباهله میخوانیم ما پسرهای خودمان را و بخوانید شما پسرهای خودتان را میخوانیم ما زنهای خودمان را و بخوانید شما زنهای خودتان را و ما میخوانیم نزدیکان خودمان را که بمنزلهٔ خود ما هستند و شما بخوانید نزدیکان مخصوص خودتان را بعد از جمع شدن همگی لعن کنیم و قرار بدهیم لعنت خدا را بر دروغ گویان (۶۳) بدرستی که این حکایت قصه راستی است و نیست هیچ خدائی مگر خدا و بدرستی که خدا هر آینه اوست قادر و محکم کار (۶۴) پس اگر رو بگرداند و اعراض کنند از راه حق پس بدرستی که خدا دانا است بحال مفسدین (۶۵) بگو ای یهود و نصارا بیائید بسوی کلمهٔ که راست بود میانه ما و میانه شما اینکه عبادت نکنیم مگر بخدای واحد و شریک قرار ندهیم برای او هیچ چیز را و نگیریم بعضی از ما دیگر را خدایان که بآنها سجده کنیم مگر اینکه پرستش کنیم خدای واحد را پس اگر برگشتند یهود و نصارا از عقاید خودشان باید بگویند شهادت میدهیم و اقرار میکنیم بانیکه ما مسلمانیم (۶۶) ای یهود و نصارا چرا محاجه و خصومت میکنید در ابراهیم که هر یک نسبت بخود میدهید یهود میگویند ابراهیم یهودی بود و نصاری میگویند ابراهیم نصاری بود و حال اینکه فرستاده نشد تورات و انجیل مگر از بعد ابراهیم بهزار سال فاصله آیا تعقل نمی‌کنید که در اینصورت ابراهیم دین یهود و نصاری نداشته است (۶۷) کسانی هستید شما گروه که خصومت میکنید و انکار میورزید در آن چیزهائیکه از برای شما علم بآنها هست مثلا تصدیق نبوت پیغمبر که در تورات و انجیل ذکر آن هست پس چرا برای چه خصومتی کنید در چیزهائی که علم به آنها ندارید خدا میداند که ابراهیم بر دین شماها نبود و شماها نمیدانید حال او را (۶۸) نبود ابراهیم یهودی و نبود نصرانی ولیکن بود مایل بحق و منقاد از برای احکام الهی و نبود ابراهیم از مشرکین (۶۹) بدرستی که سزاوارترین مردم بابراهیم کسانی هستند که متابعت کردند او را و این پیغمبر را و آنهائی که ایمان آورده‌اند و خدا دوست مؤمنین است (۷۰) دوست داشتند طایفهٔ از یهود و نصاری که شاید گمراه کنند شما مسلمانان را و گمراه نمیکنند مگر خودشان را شعور ندارند (۷۱) ای یهود و نصاری چرا انکار میکنید آیات خدا را و حال اینکه شماها گواه و شاهدید (۷۲) ای یهود و نصاری چرا میپوشانید حق را باطل و کتمان میکنید حق را و حال اینکه شماها میدانید که نبوت پیغمبر حقست (۷۳) و گفتند طایفهٔ از یهود ایمان بیاورید بقرانی