برگه:Quran-Elmi.pdf/۷۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۹
جزو ۳
سوره آل عمران

خدا خلق میکند هر چه میخواهد اگر حکم کند کاری را پس جز این نیست که میگوید از برای او باش پس موجود شود (۴۹) و تعلیم میکند خدا بعیسی کتاب سابقین که صحب شبث و ابراهیم است و حکمترا و تورات و انجیل را و رسول است عیسی بر بنی اسرائیل به تحقیق منکه عیسی هستم آوردم برای شما مردم نشانهٔ از پروردگار شما بدرستیکه من میسازم از برای شما از گل مثل شکل مرغی پس میدهم نفس خود را در آن پس میشود مرغی باذن خدا و شفا میدهم کور مادرزاد و ناخوشی برص را و زنده میکنم مردگان را باذن خدا و آگاه میکنم شما را بآنچه میخورید و آنچه ذخیره می نهید در خانهای خودتان بدرستیکه در این مطلب هر آینه آیتی است از برای شما اگر باشید از گروندگان (۵۱) و آمده‌ام من در حالتی که مصدق هستم از برای توراتی که پیش از من بوده و در زمان من هست و آمده‌ام برای اینکه حلال کنم از برای شما بعضی از آنچیزهائی که حرام کرده شده بود بر شماها از حرمت شنبه و چیزهائی دیگر و آوردم برای شما نشانهٔ از پروردگار شماها پس پرهیزکار باشید خدا را و اطاعت کنید مرا (۵۲) بدرستیکه خدا پروردگار من است و پروردگار شماها است پس عبادت بکنید او را اینست راه راست (۵۳) پس چون دریافت کرد عیسی از یهودان کفر را گفت با کسانی که ایمان به او آورده بودند کیست از شماها که یاری کند مرا و ملتجی باشد بسوی خدا گفتند حواریون مائیم انصار خدا ایمان آورده‌ایم بخدا و شاهد باش تو ای عیسی باینکه ما از گروندگانیم باحکام اللّه (۵۴) ای پروردگار ما ایمان آوردیم ما بآنچه فرستادی و متابعت کردیم ما رسول تو را پس بنویس ما را بشهادت دهندگان (۵۵) و مکر کردند یهوان در قتل عیسی که او را بکشند و جزای مکر آنها را داد خدا که عیسی را بآسمان برد و خدا بهترین مکافات دهندگانست مکاران را (۵۶) وقتی گفت خدا ای عیسی بدرستیکه من بمیرانم تو را و بلند کنندهٔ توام بسوی خودم و پاک کنندهٔ توام از مصاحبت آنکسانیکه کافر شدند از یهود تا روز قیامت پس بسوی منست برگشت شماها پس حکم بکن در میان خودتان در آنچه هستید که در آن اختلاف دارید (۵۷) پس اما آن کسانیکه کافر شدند پس عذاب میکنیم ایشان را عذاب سختی در دنیا و آخرت و نیست از برای ایشان نصرت کننده و یاران (۵۸) و اما آن کسانیکه ایمان آوردند و عملهای خوب کردند پس تمام میدهیم مزد آنها را و خدا دوست ندارد ظلم کنندگان را (۵۹) این کلامی که مذکور شد میخوانیم آنرا بر تو در حالتیکه از جمله علامات نبوت است و از یاد کردنیست که مشتمل بر حکمت است از میان حلال و حرام (۶۰) بدرستیکه مثل