برگه:Quran-Elmi.pdf/۶۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۳۴
جزو ۳
سوره بقره

بر شما گناهی اینکه در معاملات نقدی حضوری کتابت نکنید و چیزی ننویسید و شاهد بگیرید اگر مبایعه کردید و نباید اذیت کرد کاتب را و شهود را که بزور و عدوان باز دارند نویسنده را که بنویسد و حتم کنند شهود را که شاهد شوند و اگر این کار را بکنید بدرستی که نافرمانیست که از شما شده و بپرهیزید از خدا و تعلیم می‌کند شماها را خدا و خدا بهر چیز داناست (۲۸۳) و اگر باشید شما در سفر و نیابید نویسندهٔ پس گرو بگیرید پس اگر ایمن داند بعضی از شما بعض دیگر را و باو قرض بدهد بدون گرو پس باید ادا کند آن مقروض مؤتمن قرض خود را که بطور امانت گرفته بود و باید بپرهیزد خدا را که پروردگار اوست و کتمان نکنید شهادت خود را و هر کس کتمان کند شهادت خود را بتحقیق که از گناه کار است از قلب یعنی دل او معصیت کار است و خدا بآنچه میکنید داناست (۲۸۴) از برای خداست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است و اگر ظاهر کنید ان چه در قلب‌ها و باطن شماست یا مخفی بدارید آن را حساب میکند شما را بآن چیز خدا پس میآمرزد هر که را میخواهد عذاب میکند هر که را میخواهد و خدا بهر چیزی قادر است (۲۸۵) ایمان آورد پیغمبر بآن چه فرو فرستاده شد بسوی او از جانب پروردگار خودش و مؤمنین کلا ایمان آورده‌اند بخدا و بملائکه خدا و بکتاب‌های خدا و به پیغمران خدا فرقی نمیگذاریم میانه احدی از پیغمبران خدا و گفتند همه مؤمنان شنیدیم و اطاعت کردیم ما آمرزش تو را ای پروردگار ما و بسوی تو است بازگشت (۲۸۶) تکلیف نمیکند خدا تنی را مگر بقدر وسعت او از برای هر شخصی است آنچه را از خوبی اندوخته است و بر آنست آنچه را از بدی کسب کرده و اندوخته است ای پروردگار ما مؤاخذه مکن ما را اگر فراموش کردیم احکام تو را یا خطا کردیم ای پروردگار ما بار مکن بر ما گناه را چنان چه بار کردی آن بار گران را بر آن کسانیکه پیش از ما بودند ای پروردگار ما باز مکن ما را بچیزی که طاقت نیست از برای ما بآن چیز و چشم بپوش از گناهان ما بیامرز ما را و رحم کن بر ما توئی آقای ما پس نصرت بده ما را بر قوم کفار

سوره آل عمران مشتمل بر دویست آیه و در مدینه نازل شده

بنام خداوند بخشنده مهربان

الم منم خدا نیست خدائی بجز آن خدائی که زنده پاینده است و قیام هر پاینده از اوست (۲) فرو فرستاد خدا بر تو ای پیغمبر قرآن را براستی که مصدق است یعنی موافق است با آن کتابهائی که میان دو دست اوست که پیش از آن بوده در توحید و نبوت و فرو فرستاد خدا تورات و انجیل را پیش از اینکه راه نما بود از برای مردم و فرو فرستاد قرآن را که جدا کننده میان حق و باطل است (۳) بدرستی آن کسانی که کافر شدند بآیات خدا از برای ایشان است