برگه:Quran-Elmi.pdf/۶۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۱
جزو ۲
سوره بقره

تواناست (۲۶۰) و وقتی گفت ابراهیم ای پروردگار من بنما بمن که چگونه زنده میکنی تو مرده‌ها را گفت خدا آیا ایمان نیاوردهٔ گفت ابراهیم بلی و لیکن تا اطمینان بهمرساند دل من گفت خدا پس بگیر چهار تا از مرغان را پس منظم کن آنها را بسوی خودت و بدقت ببین و بشناس پس پاره پاره کن آنها را که مخلوط بشوند پس بگردان بر هر کوهی جزئی از آنها را بس بخوان آنها را میآیند تو را بشتاب و بدان که خدا غالب وخالق معدومات و درستکار است (۲۶۱) مثل آنکسانیکه انفاق میکنند اموال خود را در راه خدا ماند مثل دانه ایست که بکارند و برویاند هفت خوشه در هر خوشه صد دانه و خدا زیاد کند از برای هر که خواهد و خدا وسعت دهندهٔ داناست (۲۶۲) آنهائی که انفاق میکنند مالهای خود را در راه خدا و بعد دنبال نمی‌کنند چیزی را که نفقه داده‌اند بمنت و نه بخواری یعنی که بآن صدقه گیرنده منت نمیگذارند و اذیت نمی کنند برای آنها از اینکه بدخوئی کند که حرف سخت با کنایه بگویند از برای ایشانست اجر آنها نزد پروردگار خودشان و نه ترس بر آنهاست و نه ایشان محزون و اندوهگین میشوند (۲۶۳) گفتار نیکو و گذشت از آنچه از کسی ناگواری دیده شود بهتر از صدقه دادنی است که همراه آن صدقه دادن اذیت و آزار باشد و خدا بی نیاز و بردبار است (۲۶۴) ای آنکسانیکه ایمان آورده‌اید باطل و ضایع نکنید صدقات خودتان را بمنت گذاشتن و آزار کردن مثل آنکسانیکه اتفاق میکنند مال خودشان را برای دیدن مردم و ایمان نمیآورد بخدا و بروز قیامت پس مثل آنشخص ریاکار مانند مثل سنک صافی است که برای آن خاکی باشد بس برسد بآن باران درشتی و بشوید آن خاکها را پس وابگذارد آنسنک را بخاک و پاک شسته شسته قدرت ندارند نفقه دهنده‌های ریائی بر چیزی از ثواب اخروی از آنچه اندوخته کرده‌اند بطریق ریا و خدا راه نمی نماید گروه کافران را (۲۶۵) و مثل آنکسانیکه انفاق میکنند اموال خود را بجهته طلب خوشنودی خدا و ثابت کردنی از ایمان خودشان همچو مثل باغیست در بلندی که برسد بر آن باران درشتی پس بیاید میوه‌های خوردنی آن دو مقابل پس اگر نرسد در آن باران تند درشت پس باران نرم ریزه برسد بر آن و خدا بآنچه میکنید بیناست (۲۶۶) آیا دوست میدارد یکی از شماها اینکه باشد برای او باغی از درختهای خرما و انگورستان جاری باشد از زیر درختهای آن باغ نهرها و جوبهای آب از برای او باشد در آن باغ از تمام میوه جات و برسد باو پیری و از برای او اولاد باشد که همه صغیر و ضعبف باشند پس برسد آن باغرا گردبادی که در او آتش باشد یعنی باد سموم پس بسوزاند آن باغرا چنانچه ریا که بمنزله سموم است باغرا که مثال نفقه دادن است نمیسوزاند و از میان میبرد اینطور آشکار میکند خدا حجتهای خودش را شاید شما تفکر کنید (۲۶۷)