برگه:Quran-Elmi.pdf/۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۷
جزو ۲
سوره بقره

هیچکس مگر بقدر وسع و توانائی او یعنی باید نان و رخت بقدر توانائی که دارد شیر دهنده بدهد و باید ضرر نرساند مادر طفل بطفل خودش از اینکه بیش از وقت او را از شیر خوردن باز دارد و باید ضرر نرساند پدر طفل بآنطفل که او را در بین شیر خوردن از مادر بستاند و اگر در بین شیر خوردن طفل پدرش فوت شود وارث او هم باید مثل پدرش رفتار کند که ضرر بطفل نرساند پس اگر اراده کردند پدر و مادر که طفل را از شیر بگیرند قبل از اتمام دو سال و مشورت در اینکار کردند و هر دو راضی شدند پس نیست وبالی بر پدر و مادر و اگر اراده کردید که دایه برای شیر دادن اولاد خودتان معین کنید پس نیست وبال و عیبی بر شما اگر بدهید بدایه هر چه را که معین کرده باشید بخوبی و خوشروئی و بپرهیزید از خدا و بدانید بدرستیکه خدا بهرچه میکنید دانا و بیناست (۲۴۳) و آن کسانیکه میمیرند از شما و وامیگذارند زنهای خود را آن زنها خود را منتنظر میگذارند چهار ماه و ده روز پس وقتی رسید موعد آنها (۲۳۴) پس وبالی و عیبی نیست بر شما در آنچه بکنید آن زنها در شخص خودشان بخوبی و خدا بآنچه میکنید آگاهست (۲۳۵) و نیست گناهی بر شما در آنچه در پرده و اشاره خواستگاری زنان کنید پیش از انقضای مدت عده پنهان دارید خواستگاری را در قلب خودتان دانست خدا که شما زود یاد میکنید آنها را و در پرده با هم وعده نکنید مگر اینکه بگوئید حرف را خوب و آشکار و عزم نکنید بستن نکاح را تا اینکه برسد مدت اتمام عده چنانچه در کتاب الله مقرر شده است و بدانید که خدا هر چه در قلب شماست پس حذر کنید از عذاب خدا و بدانید اینکه خدا آمرزنده و بردبار است (۲۳۶) نیست گناهی بر شما از اینکه طلاق بدهید زنان را مادامیکه نزدیکی با آنها نکرده‌اید یعنی جماع نکرده‌اید مهری برای او معین نکرده‌اید و بدهید ایشان را مقداری از مال صاحب دولت بقدر خودش و فقیر بقدر خودش تمتع دادنی به نیکوئی و خوبی سزاوار است بر نیکوکاران (۲۳۷) و اگر طلاق دادید شما آنها را پیش از جماع کردن و معین کرده‌اید مهر آنها را پس نصف آنچه را که قرار داده‌اید بدهید مگر اینکه ببخشد آن زن بشوهر یا اینکه بخشد آنکسی که بدست اوست بستن نکاح که پدر یا ولی دختر صغیره باشد و ببخشیدن شما نزدیکتر است به پرهیزکاری و فراموش نکنید احسان را میانه خودتان بدرستیکه خدا بهرچه میکنید بیناست (۲۳۸) محافظت بکنید نمازها را و نماز ظهر یا عصر را را و بایستید از برای خدا و فرمان برداران (۲۳۹) پس اگر ترسیدید پس نماز خوف بگذارید در حالتیکه پیاده هستید یا سوار هستید بقدر امکان پس هر وقت ایمن شوید