برگه:Quran-Elmi.pdf/۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۶
جزو ۲
سوره بقره

قیامت داشته باشند و شوهرهای آنها سزاوارترند بباز آوردن آنها در زمان عده انتظارشان در صورتیکه طلاق رجعی باشد اگر اراده داشته باشند اصلاح را نه اینکه مقصود آزار و اذیت آن زن باشد و از برای زنهاست ادای حقوق مردان همانطور که بر مردها ادای حقوق زنان واجب است بخوبی و نیکوئی و مهربانی و از برای مردان است بر آن زنها تفضلی و خدا قادر و دانا است (۲۲۹) طلاق دادن در صورتیکه رجعی باشد تا دو مرتبه جائز است در رجوع مرتبه ثانی پس نگاهداشتن اوست بخوبی یارها کردن بخوشی و خوبی و حلال نیست از برای شما اینکه بگیرید از آنچه داده‌اید بآنها در عوض مهر چیزی مگر اینکه بترسند از آنکه این زن و شوهر بر پا نخواهند داشت حدود خدا و بفهمند که با هم زندگانی نمیتوانند بکنند پس اگر ترسیدید از اینکه حدود خدا را بجا نخواهند آورد پس حرجی نیست بر آن زن و شوهر در چیزیکه فدیه بدهد آن زن و خود را خلاص کند اینست حدود خدا پس در نگذرید از آن حدود و هر که در گذرد از حدود خدا پس آنگروه ستم کارند (۲۳۰) پس اگر طلاق داد شوهر زن را بعد از طلاق دویم پس حلال نیست از برای او که بعد از طلاق سیم نکاح کند او را تا اینکه بنکاح در آورد آن زن خودش را بشوهری غیر از شوهر اول خودش پس اگر طلاق داد آنشوهر ثانی آنزن را بحثی و عیبی نیست بر آنزن و شوهر اول اینکه برگردند و باز زن و شوهر شوند اگر گمان داشته باشد اینکه بر پا دارند حدود خدا را و اینست حدهای خدا ظاهر میکند خدا حدود خود را از برای گروهیکه میدانند (۲۳۱) و اگر طلاق دهید زنانرا پس برسند آن زنها نزدیک بمدت عده خودشان پس نگاهدارید ایشان را بخوبی یا رها کنید ایشان را بخوبی و نگاه ندارید آنها را بجهته ضرر کردن آنها تا ستمکاری کنید بایشان و هر که بکند اینکار را که محض ضرر زدن رجوع کند و قصد مهربانی نداشته باشد پس بتحقیق ظلم بنفس خودش کرده است و نگیرید ایتهای خدا را باستهزا و ذکر بکنید نعمت خدا را بر خودتان و آنچه فرستاده خدا بر شما از کتاب و حکمت که پند دهد شما را بآن کتاب و حکمت و بپرهیزید از خدا و بدانید بدرستیکه خدا بهر چیزی دانا است (۲۳۲) و وقتی طلاق دادید زنهای خود را پس برسند بمدت عده خودشان پس منع نکنید ایشان را از اینکه نکاح در آیند شوهر قدیم خودشان را در صورتیکه از یکدیگر راضی شده باشند بخوبی این حکم پند داده میشود و بآن کسی که از شما ایمان بخدا و روز قیامت میآورده این احکام با نفعتر است از برای شما و پاکتر است و خدا میداند و شماها نمی‌دانید (۲۳۳) و مادرها شیر میدهند اولاد خودشان را دو سال تمام از برای کسی که قصد داشته باشد که شیر تمام داده باشد و بر پدر و مادر یا ولی طفلست روزی دادن و لباس دادن بشیر دهندگان بخوبی تکلیف کرده نمیشود