برگه:Quran-Elmi.pdf/۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۵
جزو ۲
سوره بقره

و میپرسند تو را چه چیز نفقه بکنند بگو عفو یعنی کفاف که بقدر معیشت خود و عیال خود را منظور داشته زیادتی را انفاق کنید اینطور ظاهر میکند خدا از برای شما آیات را شاید شما تفکر کنید در کار دنیا و آخرت خودتان (۲۲۰) و میپرسند تو را از طریق معاشرت با یتیمان بگو ای پیغمبر اصلاح کردن امور برای آنها بهتر از کناره جوئی از آنهاست یعنی شریک شوید در اکل و شرب و مخلوط کنید ماکول و مشروب خودتان را با آنها عیب ندارد پس برادران دینی شما هستند و خدا میداند مفسد مال یتیم خور کیست و مصلح که حفظ مال آنها را میکند کیست و اگر بخواهد خدا هر آینه در رنج افکند شما را در صلاح امور یتیمان بدرستیکه خدا غالب و قاهر و آگاه و دانشمند است (۲۲۱) نکاح نکنید زنهای مشرکه را تا اینکه ایمان بیاورند و هر آینه کنیز مؤمنه بهتر از زن آزادیست که مشرکه باشد اگرچه حسن او شما را بشگفت بیاورد و نکاح نکنید بمشرکین زنهای مؤمنمه را تا اینکه ایمان بیاورند و هر آینه بندهٔ مؤمن بهتر است از مرد آزاد مشرک و اگر چه بشگفت بیاورد آنمشرک شما را بجهة کثرت مال یا اطوار خوش آیند آنگروه یعنی مشرکین و مشرکات میخوانند شما را بسوی آتش و خدا میخواهد شما را بسوی بهشت و آمرزش باذن خودش و ظاهر میکند آیات خود را از برای مردم شاید متذکر و ملتفت شوند (۲۲۲) و میپرسند تو را از حالت حیض زنها بگو حالت حیض بد است پس کناره بجوئید از زنها در حالت حیض آنها و نزدیکی نکنید بآنها تا اینکه پاک شوند بدرستیکه خدا دوست میدارد توبه کنندگان و دوستمیدارد پاکیزگان را (۲۲۳) زنهای شما محل زراعت هستند برای شما پس بیائید بزراعت‌گاه خودتان و مقدم بدارید زنهای خودتان را بر خودتان و بپرهیزید از خدا و بدانید که بیقین شما ملاقات کننده‌اید جزای خدا را و مژده بده ای پیغمبر مؤمین را (۲۲۴) و نگردانید خدا را دست آویز از برای قسمتهای خودتان و بپرهیزید و اصلاح کنید میانه مردم و خدا شنوا و دانا است (۲۲۵) نمیگیرد شما را خدا بسبب بیهودگی در قسمتهای شما و از غیر قصد و عمد بزبان شماها جاری می‌شود و لیکن مؤاخذه میکند شما را بسبب آنچه اندوخته باشد دلهای شما که اگر از روی حقیقت و قلب با نیت قسم دروغ بخورید خدا میگیرد شما را و خدا آمرزنده و بردبار است (۲۲۶) از برای کسانیکه قسم خوردند دربارهٔ زنان خودشان که بآنها مجامعت نکنند انتظار کشیدن چهار ماه است پس اگر باز آنید و میل کنند و رجوع کنند پس بدرستیکه خدا آمرزنده و مهربانست و میگذرد و عفو میفرماید آنقسمی که خورده است (۲۲۷) و اگر اراده کنند طلاق دادن زن را پس بدرستیکه خدا شنوا و دانا است (۲۲۸) و زنهای طلاق داده شده خود را منتظر بدارند سه طهر و حلال نیست از برای آنها اینکه پنهان بدارند بچه را که خدا در بچه دانها خلقکرده است اگر آن زنها ایمان بخدا و روز