برگه:Quran-Elmi.pdf/۴۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۴
جزو ۲
سوره بقره

آنچه اختلاف کردند در آن و اختلاف نکردند در آن مگر آنکسانیکه کتاب بآنها رسیده بود مثل یهود بعد از اینکه آمد آنها را حجتها و دلایل آشکار بجهة حسد و ظلمی که میان ایشان بود پس راه راست و طریق حق نمود خدا آنکسانیرا که ایمان آوردند هر آنچه اختلاف کرده بودند در آن از حقیقت باذن خدا و خدا راه مینماید هر که راه میخواهد بسوی راه راست (۲۱۴) یا گمان کردید شما رسید که داخل میشوید بهشت را و چون بیاید شما را مثل آنکسانیکه گذشتند از پیش شما رسید بایشان سختیها و بدیها لرزیدند و منقلب شدند تا اینکه بگوید پیغمبر و آنکسانیکه ایمان اورده بودند با پیغمبر متفقاً کی خواهد بود یاری خدا بدان بدرستیکه یاری خدا نزدیکست (۲۱۵) سئوال میکنند تو را که چه چیز نفقه کنند بگو آنچه را که از راه خیر نفقه کردید شما پس از برای پدر و مادر و خویشان و یتیمها و فقرا و راه گذران و هر چه بکنید از نیکی پس بدرستی که خدا بآن عمل شما داناست (۲۱۶) نوشته شد بر شما جنک و کارزار و آن مکروه است برای شما و شاید اینکه خوش ندارید چیزی را و آن خیریت است برای شما شاید اینکه دوست دارید چیزی را و آن بدی است برای شما و خدا میداند و شماها نمیدانید (۲۱۷) سئوال میکنند ترا از جنک کردن در ماه حرام بگو جنک کردن در ماه حرام گناه بزرگیست و مانع از راه حداست و کفر بخداست و جنک کردن در مسجد الحرام و بیرون کردن اهل مسجد را از آنجا گناهش بزرگتر است نزد خدا و فتنه بزرگتر است از قتل کردن و همیشه جنک میکنند شما را تا اینکه برگردانند شما را از دین خودتان اگر بتواند و هرکس از شماها برگردد از دین خودش پس بمیرد در حالت ارتداد و او کافر است پس آنها هستند که نابود و ضایع شده است اعمال انها در دنیا و اخرت و انگروه یاران آتشند و ایشان در آتش جاویدانند (۲۱۸) بدرستی و بتحقیق کسانیکه ایمان آوردند و آنهائی که حجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا آنکرده امیدوراند برحمت خدا و خدا آمرزنده و مهربانست (۲۱۹) میپرسند تو را از شراب و غمار بگو در این دو چیز گناه بزرگیست و منفعت بسیار است از برای مردم و گناه آنها بزرگتر از نفع آنهاست