برگه:Quran-Elmi.pdf/۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۲
جزو ۲
سوره بقره

بر شماها پس تجاوز کنید شماها بر او بمثل تجاوزی که او کرده است بر شما و به پرهیزید از خدا و بدانید بتحقیق خدا با پرهیزکارانست (۱۹۵) و انفاق کنید در راه خدا و نیندازید خود را بدست خودتان بهلاک و نیکی کنید بدرستیکه خدا دوست دارد نیکوکاران را (۱۹۶) و تمام کنید حج و عمره را از برای خدا پس اگر بازداشته شوید یعنی نتوانید پس بقدر مقدور قربانی کنید و نتراشید سرهای خود را تا اینکه برسد وقت قربان در محل خودش که مکه است در عمره و منی است در حج واجب پس هر که باشد از شما ناخوش یا سر او ناخوشی داشته باشد پس فدا بدهد از روزه گرفتن یا تصدق دادن یا قربانی کردن پس هروقت آسوده شدید پس هر که برخوردار شود منتفع شود بافعال عمره در حالتی که قصد کننده حج باشد پس هرچه ممکن است از گاو و شتر و گوسفند قربانی کند پس هر که را نیابد قربانی پس سه روز روزه داشتن در حج و هفت روز وقتی برگشتید اینست ده روز کامل شده این تمتع و عمره و حج برای کسی است که از اهل مکه نباشد یا اینکه مجاور متوقف مکه نباشد و بپرهیزید از خدا و بدانید بدرستیکه خدا سخت عقوبت است (۱۹۷) زمان حج در ماههای معین است که رجب و شوال و ذیقعد و ذیحجه است پس هر که واجب کند در آن ماهها بر خودش حج کردن را نباید جماع کند و نه دروغ بگوید و نه جنک کند با کسی در ایام حج و آنچه از خیرات بکنید میداند خدا آن عملرا و توشه با خود بردارید برای رفتن بمکه و بجا آوردن حج بدرستیکه بهترین توشه‌ها پرهیزکاریست بپرهیزید مرا ای صاحبان عقل‌های سالم (۱۹۸) اینست بر شماها گناهی از اینکه طلب کنید فضلی را از پروردگار خودتان پس اگر برگشتید از عرفات پس ذکر کنید خدا را نزد مشعر الحرام و ذکر کنید خدا را بانطوریکه راه نموده است بشما و اگرچه بودید پیش از این از جمله گمراهان و بی‌اطلاعان (۱۹۹) پس برگردید از آنجائی که برگشتند مردم و استغفار کنید خدا را بدرستیکه خدا آمرزنده و مهربان است (۲۰۰) پس هر وقت بجا آوردید تمام اعمال حج خود را پس ذکر کنید خدا را مثل ذکر کردن شما پدران خودتان را یا سخت‌تر از آن در ذکر کردن پس بعضی از مردم هستند که میگویند ای پروردگار ما بده بما در دنیا امتعه دنیویه را و نیست از برای آن شخص در آخرت بهره (۲۰۱) و بعضی هستند که میگویند ای پروردگار ما بده به ما در