برگه:Quran-Elmi.pdf/۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۷
جزو ۲
سوره بقره

از آنچه میکنند یهود و نصاری (۱۴۵) و هر آینه اگر بیاوری تو آنکسانیرا که داده شده‌اند کتابرا یعنی صاحبان تورات و انجیل بهر آیهٔ متابعت نمیکنند قبله ترا و تو هم متابعت نخواهی کرد قبله آنها را و نیستند پارهٔ از آن مردم متابعت‌کننده قبله بعضی دیگر را و اگر متابعت کنی تو که پیغمبر هستی خواهشهای ایشانرا بعد از اینکه علم بتو داده شد بدرستیکه تو در آنوقت از جمله ظلم‌کنندگان خواهی بود (۱۴۶) آنهائی که دادیم ما ایشانرا کتاب یعنی تورات و انجیل را میشناسند پیغمبر را همانطور که میشناسند پسرهای خودشانرا و بدرستیکه طایفهٔ از آنها محض عناد و لجاج هر آینه کتمان می کنند حقرا و حال اینکه ایشان میداند که چه آیات بر تصدیق نبوت پیغمبر در تورات هست (۱۴۷) حق از جانب پروردگار تو است پس میباشی تو از جمله شک‌کنندگان (۱۴۸) و از برای هر صاحب شریعتی قبله‌ایست که خدا گرداننده روهای مردم است بآن قبله پس پیشی بجوئید خیرات را هر جا باشید میاورد خدا همه شما را روز قیامت برای امتیاز دادن خوبرا از بد بدرستیکه خدا بر هر چیز قادر است (۱۴۹) و از هر جا بیرون رفتی تو ای پیغمبر پس بگردان روی خودترا بطرف مسجدالحرام و بدرستیکه آن قبله هر آینه حقست از جانب پروردگار تو و نیست خدا غافل از هر چه می‌کنید (۱۵۰) و از هر جا برون رفتی بگردان روی خودت را بطرف مسجدالحرام تا اینکه نباشد از مردم بر شما حجتی مگر آنکسانیکه ظلم کردند از ایشان یعنی از یهود مدینه پس مترسید از ایشان و بترسید از من تا اینکه تمام کنم نعمت خودم را به شما و شاید شما راه بیابید (۱۵۱) همچنانکه فرستادیم ما میان شما رسولی از خودتان که میخواند بر شما آیات و احکام ما را و پاک میکند شماها را و تعلیم میکند کتاب و حکمت را بشما و تعلیم میکند هر چه را نمی دانید بشما (۱۵۲) پس ذکر کنید مرا تا ذکر کنم شما را و شکر کنید از برای من و کفران نکنید مرا (۱۵۳) ای آنکسانیکه ایمان آورده‌اید مدد جوئید بسبب صبر و صلواة بدرستیکه خدا با صبرکنندگان است (۱۵۴) و نگوئید برای آنکسانیکه کشته شوند در راه خدا مردگانند بلکه زندگانند ولیکن شما نمیدانید (۱۵۵) و هر آینه آزمایش کنیم شما را البته بچیزی از ترس و گرسنگی و کم شدن از مالها و اشخاص و میوه‌جات و مژده بده صبرکنندگان را (۱۵۶) آنهائیکه اگر برسد بآنها مصیبتی بگوئید ما از خدائیم و بتحقیق ما بسوی خدا رجوع‌کنندگانیم (۱۵۷) آن گروه بر ایشانست درودها از جانب پروردگارشان و رحمت بر آنها و اینها هستند که راه یافتند (۱۵۸) بدرستیکه صفا و مروه از نشانهای خداست پس هر کس حج کرد خانه کعبه را با اعمال مخصوص یا عمره